Заштита животне средине

Завод за екологију и заштиту животне средине у оквиру Института постоји од 1985. године. По организацији свога рада и дјелатности,  може одговорити на све постављене задатке и изазове у екологији, заштити радне и животне средине. Пратећи научно-техничка достигнућа и захтјеве на унапређењу услова здраве радне и животне средине, тим високообразованих стручњака из области заштите ваздуха, воде, земљишта, биодиверзитета, зрачења, хемикалија, као и из области управљама отпадом постигао је завидне резултате на унапређењу радне и животне средине. Њихово искуство и интердисциплинарни приступ рјешавању проблема гарантује да ће се сваки посао успјешно обавити. У сопственој лабораторији, користећи најсавременије стационарне и мобилне уређаје, апарате и инструменте, могуће је идентификовати различите параметре, прописане европским стандардима који штетно утичу на радну и животну средину.

Завод за екологију и заштиту животне средине обавља сљедеће послове:

 • Израда Доказа уз Захтјев за издавање еколошке дозволе, Претходних процјена о утицају на животну средину, Студија о процјени утицаја на животну средину за све врсте објеката и постројења-документација до добијања еколошке дозволе.
 • Израда Доказа уз захтјев за добијање дозволе за управљање отпадом, Планови управљања отпадом за све врсте објеката и постројења – документација до добијања дозволе за управљање отпадом.
 • Израда Стратешке процјене утицаја на животну средину.
 • Израда Процјена безбједности хемикалије и израда Извјештаја о безбједности хемикалије.
 • Стручно оспособљавање за рад са опасним хемикалијама и средствима за заштиту биља која садрже опасне хемикалије.
 • Мјерење интензитета буке саобраћаја, буке производних дјелатности, буке угоститељских објеката, буке спортских дјелатности и буке градилишта и грађевинских машина и мапирање (израда карте) комуналне буке.
 • Испитивање услова радне и животне средине и мјерење параметара који утичу на квалитет радне и животне средине (микроклиматски фактори, освјетљеност радних просторија, ниво укупне буке и вибрација, концентрација прашине, присуство биолошких штетности, преглед општег стања у радној средини и сл.).
 • Мјерење електромагнетних зрачења за базне станице мобилне телефоније, далеководе, трафостанице и др,
 • Издавање потврда да опрема која се увози задовољава стандарде у погледу заштите човјекове средине и остале стандарде из области заштите на раду, у складу са Одлуком о поступку остваривања права на ослобађање од плаћања увозних дажбина на опрему стављену у слободан промет које представља улог страног лица,
 • сарађује са високо специјализованим и референтним домаћим и међународним установама у спровођењу посебних програма, пројеката и задатака.
 • обавља стручну и научноистраживачку дјелатност из области дјелатности,
 • учествује на изради стратешких докумената Републике Српске из области заштите животне средине,
 • обавља и све друге дјелатности из дјелокруга рада завода у вези заштите животне средине, заштите ваздуха, вода, земљишта, управљања отпадом, хемикалија, биоцида и др.

Неке од других дјелатности у области заштите животне средине су:

 • Давање стручних савјета за оптимизацију производних процеса, те смањење или искориштавање споредних продуката процеса производње.
 • Предавања у циљу популаризације и упознавања јавности са проблемима везаним за заштиту животне средине.
 • Организовање научних скупова, семинара и савјетовања везаних за заштиту животне средине.