Доношењем Закона о заштити природе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/14), чланом 9. прописана је обавеза израде Локалних планова заштите природе за јединице локалне самоуправе. Планови се доносе на период од десет година.  У складу са Законом о заштити животне средине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,  бр. 71/12 и 79/15), члан 46. локални план мора да буде усклађен у са Стратегијом заштите природе Републике Српске.

Локални план заштите природе има за циљ да утврди општу оцјену стања природних богатстава и омогући процјену успјешности спровођења свеукупних мјера и активности на заштити природе.

Према пројектном задатку План обухвата:

 • обавезе града према важећим законским и подзаконским актима,
 • преглед стања и обиљежја природе на подручју града Бањалука,
 • приказ ендемичних и угрожених врсте биљака и животиња,
 • типове станишта према мрежи НАТУРА 2000 на подручју града Бањалука,
 • приказ шумског, пољопривредног, рудног, хидролошког, спелеолошког богатства на подручју града Бањалука,
 • фактори угрожености стања природе на подручју града,
 • попис тренутно заштићених подручја и објеката на подручју града као и приједлога и иницијатива подручја за стављање под заштиту,
 • приједлоге акционих планова за планирање и организацију заштите и унапређења природе и природних ресурса града Бањалука.

Кроз документ су детаљно обрађена поглавља која презентују стање и обиљежја природе на подручју града, што је обухватило податке о биолошкој разноврсности, геолошким и геоморфолошким карактеристикама, климатским и хидролошким факторима, пејсажној разноврсности, фитогеографским карактеристикама, стању земљишног покривача, стању у области вода, подаци о флори и фауни, шумским плодовима, гљивама и љековитом биљу и испитивању стања природе на подручју града Бањалука. У сегменту природних ресурса града обрађени су и анализирани сви природни ресурси и то пољопривредно земљиште, шумски потенцијал, минерали и рудни ресурси, хидролошка и спелеолошка богатства, те потенцијал за развој одрживог туризма и градско зеленило.

Према Уредби о Црвеној листи заштићених врста флоре и фауне РС, на подручју Бањалуке констатоване су:

 • 94 врсте васкуларне флоре,
 • 16 врста риба,
 • 61 врста птица,
 • 2 врсте сисара,
 • 4 врсте водоземаца,
 • 3 врсте гмизаваца,
 • 10 врста бескичмењака,

Као значајан сегмент документа издваја се приједлог акционих планова/активности за планирање и организацију заштите природе, које су подијељене у:

 • активности на утврђивању стања и обиљежја природе на подручју града,
 • активности произашле из евидентираних природних ресурса на подручју града,
 • активности које је потребно спровести у циљу заштите природе, превентивне и приоритетне активности,
 • активности које је потребно спровести везано за заштићена подручја (постојећа, приједлози и сл),
 • активности везане за мрежу натура 2000, активности едукације.

За све активности су дати рокови за имплементацију, носиоци активности, предвиђени буџет и извори финансирања.