У складу са Законом о заштити од пожара и Законом о превозу опасних материја министар унутрашњих послова је донио четири нова правилника у овој области и то:

Правилник о програму и начину полагања стручног испита за професионалне ватрогасце и руководиоце акције гашења пожара, 

Правилник о начину превоза опасних материја у друмском саобраћају,

Правилник о начину превоза опасних материја у жељезничком саобраћају и

 Правилник о начину превоза опасних материја на унутрашњим пловним путевима.

Сви наведени правилници су објављени у „Службеном гласнику Републике Српске“, бр. 69/13.

Правилником о програму и начину полагања стручног испита за професионалне ватрогасце и руководиоце акције гашења пожара прописује се програм, услови и начин полагања стручног испита за звање професионални ватрогасац и звање руководилац акције гашења пожара.

Правилником о начину превоза опасних материја у друмском саобраћају прописују се начин обављања превоза опасних материја у друмском саобраћају, мјере које се предузимају у припреми опасних материја за превоз, начин обављања контроле над спровођењем тих мјера и контрола превоза опасних материја у друмском саобраћају.

Правилником о начину превоза опасних материја у жељезничком саобраћају уређују се начин вршења превоза опасних материја у жељезничком саобраћају, од пријема на превоз, вршења превоза, испоруке опасне материје, као и мјере које се предузимају у припреми опасних материја за превоз при паковању, утовару, истовару и другим успутним манипулацијама опасним теретом.

Правилником о начину превоза опасних материја у на унутрашњим пловним путевима уређују се начин вршења превоза опасних материја на унутрашњим пловним путевима и руковање опасним материјама у лукама и пристаништима, као и услови и начин под којима ће се обављати укрцавање и искрцавање опасних материја.

Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука, у складу са овлашћењем Министарства унутрашњих послова обавља стручно оспособљавање за превоз опасних материја у друмском саобраћају (АДР).