Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске је донијело Правилник о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/13), којим је промијењен начин едукације у области хемикалија у Републици Српској.

С тим у вези, сви савјетници за хемикалије који су похађали досадашње семинаре Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука, су дужни да обезбиједе увјерења из члана 18. став 3. правилника.

У вези са наведеним, а у вези са чланом 32. став 2. савјетник за хемикалије који је до ступања на снагу правилника редовно похађао семинаре/обуку и који овлашћеном лицу достави најмање четири увјерења издата у складу са ранијим правилницима добија увјерење за савјетника за хемикалије, неограниченог рока трајања.

Изузетно, уколико правно лице докаже да је редовно пријављивало различите кандидате на обуку за савјетника за хемикалије (најмање четири пута), може поднијети захтјев за издавање увјерења за савјетника, уколико одговорно лице у правном лицу изјавом потврди да су сви полазници међусобно размијенили стечена звања. 

Накнада за издавање увјерења за савјетника за хемикалије (трајног карактера) износи 234,00 КМ (у накнаду је урачунат ПДВ). Уплату можете извршити на жиро рачун Института 5620990000088958 НЛБ Развојна банка. Уз уплаћену накнаду неопходно је доставити копије најмање четири увјерења о извршеној провјери знања, као и пријаву са свим подацима траженим у пријави (прилог).

Сви савјетници за хемикалија који не доставе најмање четири увјерења издата у складу са ранијим правилницима, дужна су да приступе провјери знања писменим путем (члан 32. став 3. правилника).

За наведене савјетнике за хемикалије трошкови материјала за полагање и провјере знања износе 468,00 КМ (у накнаду је урачунат ПДВ).

Уплату можете извршити на жиро рачун Института 5620990000088958 НЛБ Развојна банка. Уз уплаћену накнаду је потребно попунити пријаву (прилог), а пријављеним кандидатима ће бити достављени материјали за полагање, као и термини полагања.

За све кандидате који до сада нису присуствовали обукама које су организоване по ранијим правилницима, организоваће се посебна едукација-припрема за полагање за савјетника за хемикалије и провјера знања, о чему ће правна лица бити благовремено информисана на веб страници Института.