У складу са одредбама Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број 111/13) и одредбама Правилника о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник Републике Српске“, број 21/15) сви произвођачи/власници опасног отпада који намјеравају да организују превоз опасног отпада на територији Републике Српске требају у року од три дана прије почињања кретања опасног отпада о томе обавијестити Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију слањем претходног обавјештења. Такође, након што се оконча кретање опасног отпада, те отпад буде примљен на третман, неопходно је да приламац oтпада копију документа о пријему опасног отпада достави Министарству најкасније у року од 15 дана од дана пријема отпада на третман. 

Документ о обавјештавању о транспорту опасног отпада, који се доставља Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију је у форми обрасца, садржаног у прилогу Правилника о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник Републике Српске“, број 21/15). Образац се може преузети са сајта Министарства, те је исти неопходно уредно попунити, овјерити и у електронској форми прослиједити на једну од сљедећих е-mail адреса: r.kostic@mgr.vladars.net или s.dakic@mgr.vladars.net​.