Објављени радови радника института

На разним научним и стручним скуповима организованим у земљи и иностранству учествовали су радници Института, са научним радовима, рефератима и саопштењима и објављивали радове у часописима.

У наставку је дат преглед објављених радова по годинама:

2013. година

 1. Janjuš, Z., Petrović, A., Jovović, A., Ilić, P., Pavlović, S. (2013): Analysis of the amount of communal waste. TTEM-Technics Technologies Education Management Journal. Vol. 8, No. 1, 2013: (350-354) (Impact factor 0.351).
 2. Предраг Илић, Светлана Илић, Зоран Јањуш: Заштита животне средине у Републици Српској, стање и перспективе, Научно-стручна конференција „Заштита животне средине између науке и праксе – стање и перспективе“, Бања Лука 13. децембар 2013. године, ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука.
 3. Јелена Божић: Енергетска ефикасност за одрживу обнову и изградњу насеља. Стање и могућности у Републици Српској, Научно-стручна конференција „Заштита животне средине између науке и праксе – стање и перспективе“, Бања Лука 13. децембар 2013. године, ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука.
 4. Зоран Јањуш, Предраг Илић: Анализа резултата испитивања тврдоће рециклираног термопласта, Научно-стручна конференција „Заштита животне средине између науке и праксе – стање и перспективе“, Бања Лука 13. децембар 2013. године, ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука.
 5. Предраг Илић, Светлана Илић, Зоран Јањуш: Стратешка процјена утицаја на животну средину у Републици Српској, Научно-стручна конференција „Заштита животне средине између науке и праксе – стање и перспективе“, Бања Лука 13. децембар 2013. године, ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука.
 6. Биљана Врањеш, Никола Шобат, Снежана Слијепчевић: Методологија процјене професионалног ризика, Научно-стручна конференција „Заштита животне средине између науке и праксе – стање и перспективе“, Бања Лука 13. децембар 2013. године, ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука.
 7. Јелена Божић: Примјена нанотехнологије у грађењу. Могућности и ограничења, Научно-стручна конференција „Заштита животне средине између науке и праксе – стање и перспективе“, Бања Лука 13. децембар 2013. године, ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука.
 8. Тања Максимовић, Предраг Илић, Свјетлана Лолић: Сезонска дистрибуција тешких метала (Fe, Mn, Zn, Cu, Cd i Pb) код Phragmites communis TRIN., на подручју рибњака Бардача, Научно-стручна конференција „Заштита животне средине између науке и праксе – стање и перспективе“, Бања Лука 13. децембар 2013. године, ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука.
 9. Светлана Илић, Весна Митрић, Предраг Илић, Нермина Скејовић-Хурић: Инвентар диоксина и фурана у складу са одредбама Стокхолмске конвенције, Научно-стручна конференција „Заштита животне средине између науке и праксе – стање и перспективе“, Бања Лука 13. децембар 2013. године, ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука.
 10. Синиша Данојевић: Обновљиви извори енергије у Републици Српској, искориштење, перспектива и енергетска ефикасност, Научно-стручна конференција „Заштита животне средине између науке и праксе – стање и перспективе“, Бања Лука 13. децембар 2013. године, ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука.
 11. Денис Међед, Весна Митрић: Потенцијали кориштења енергије вјетра у Републици Српској, Научно-стручна конференција „Заштита животне средине између науке и праксе – стање и перспективе“, Бања Лука 13. децембар 2013. године, ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука.
 12. Предраг Илић, Светлана Илић, Тања Максимовић: Фиторемедијација: зелена технологија за третман загађених локалитета тешким металима у акватичним екосистемима. Шеста међународна научна конференција „Савремени материјали“ 4-6. јули 2013. године, Бања Лука. Академија наука и умјетности Републике Српске.
 13. Предраг Илић, Светлана Илић: Глобални тренд у екотехнологији-компостирање органске фракције комуналног отпада. Шеста међународна научна конференција „Савремени материјали“ 4-6. јули 2013. године, Бања Лука. Академија наука и умјетности Републике Српске.
 14. Slobodanka Vujčić, Svjetlana Lolić, Mara Bojić, Predrag Ilić, Milana Novaković, Maja Karaman and Milan Matavulj. „Invasive zoopathogenic mastigomycotina in Republika Srpska, Serbia and neighboring countries with special reference to Aphanomyces astaci.“ Zbornik Matice srpske za prirodne nauke 124 (2013): 341-354.
 15. Јелена Божић, Архитектура Јосипа Ванцаша у Бањој Луци, “Гласник Удружења архивских радника Републике Српске”, Год. V, бр. 5, Бања Лука, 2013, стр. 185-198.
 16. Јелена Божић, Друштвено-економски аспекти изградње у Бањој Луци у аустро-угарском периоду, Научни скуп Архива Републике Српске, Привреда Бањалуке и Босанске Крајине у настанку и развоју капитализма 1878–1941” поводом 60-годишњице организоване архивске дјелатности у Републици Српској, Бања Лука, 18-19. април 2013. Зборник радова у штампи.
 17. Јелена Божић, Грађевинска служба у Окружној области Бања Лука у аустро-угарском периоду, “Гласник Удружења архивских радника Републике Српске”, Год. VI, бр. 6. (“Гласник” у припреми)

 2012. година

 1. Међед, Д., Гверо., П. (2012): Могућност збрињавања отпадних уља на подручју града Бања Лука. Зборник радова, 99-105. Седми симпозијум “Рециклажне технологије и одрживи развој“ са међународним учешћем, Соко Бања, 05-07.09.2012. године, Универзитет у Београду, Технички факултета у Бору. 
 2. Илић, П., Илић, С., Аничић, Д., Аничић, М. (2012): Хемијски лизинг као савремен модел у примјени хемикалија, Књига апстраката, Пета међународна научна конференција „Савремени материјали 2012“, Бања Лука, 05-07. јули 2012. године, Академија наука и умјетности Републике Српске.
 3. Илић, П., Илић, С., Аничић, Д., Јањуш, З. (2012): Интегрални систем управљања отпадом, као један од предуслова за еколошко управљање отпадним материјалима, Књига апстраката, Пета међународна научна конференција „Савремени материјали 2012“, Бања Лука, 05-07. јули 2012. године, Академија наука и умјетности Републике Српске.
 4. Јањуш, З., Павловић, П., Илић, П., Арсеновић, Б. (2012): Промјена затезне и смицајне чврстоће рециклираних термопласт, Први међународни конгрес еколога „Еколошки спектар 2012“, Бања Лука, 20-21.04.2012. Универзитет за пословне студије, Бања Лука
 5. Јањуш, З., Петровић, А., Јововић, А., Прокић-Цветковић, Р., Илић, П., Павловић, П., Арсеновић, Б. (2012): Анализа резултата савојне чврстоће полипропилена пуњеног стакленим прахом, Књига апстраката, Пета међународна научна конференција „Савремени материјали 2012“, Бања Лука, 05-07. јули 2012. године, Академија наука и умјетности Републике Српске.
 6. Z Janjuš, A Petrović, A Jovović, R Prokić-Cvetković, P Ilić (2012): testing the toughness of polypropylene filled with glass powder. Contemporary Materials, 116-122, Academy of Sciences and Arts of the Rep. of Srpska
 7. Божић Ј.: Наноматеријали за самочистеће фасаде, „Савремени материјали“, Академија наука и умјетности РС, Научни скупови, Књига XX, Одјељење природно-математичких и техничких наука, Књига 17, Бања Лука 2012, стр.443-460.
 8. Божић Ј.: Грађевински материјали у контексту еколошке етике, „Савремени материјали“, Академија наука и умјетности РС, Научни скупови, Књига XX, Одјељење природно-математичких и техничких наука, Књига 17, Бања Лука 2012, стр.461-476.
 9. Божић Ј.: Изградња основних школа за вријеме аустро-угарске управе у БиХ, „Гласник Удружења архивских радника Републике Српске“, Год. 4, бр. 4, Бања Лука 2012, стр. 161-180. 

2011. година

 1. Lammel, G., Klánová, J., Erić, Lj., Ilić, P., Kohoutek, J., Kovacić, I. (2011): Sources of organochlorine pesticides in air in an urban Mediterranean environment: Volatilisation from soil, J. Environ. Monit. (JEM), Royal Society of Chemistry (United Kingdom). 2011, 13, 3358-3364 (Impact factor 1.810).
 2. Preradović, Lj., Ilić, P., Marković, S., Janjuš, Z. (2011): Meteorological Parameters and Pollution Caused by Sulfur Dioxide and Their Influence on Construction Materials and Heritage FACTA UNIVERSITATIS (NIŠ) SER.: ELEC. ENERG. vol. 24, no. 1, April 2011, 9-20.
 3. Janjuš, Z., Petrović, A., Jovović, A., Ilić, P., Pavlović, S. (2013): Analysis of the amoun of communal waste. TTEM-Technics Techn ologies Education Management Journal. Vol. 7, No. 1, 2013: (1-12) ( Рад прихваћен за штампу) (Impact factor 0.256).
 4. Илић, П., Илић, С., Јањуш, З. (2011): Заштита животне средине и одрживи развој, као основ за побољшање квалитета животне средине локалне заједнице, Зборник радова, књига 1. Четврти међународни конгрес “Екологија, здравље, рад, спорт“, Бања Лука, 8-10. септембар 2011. године. пп. 492-497.
 5. Илић, С., Илић, П. (2011): Утицај и ефекти креозотног уља на животну средину и мере за смањење и контролу ризика, Зборник радова, књига 1. Четврти међународни конгрес “Екологија, здравље, рад, спорт“, Бања Лука, 8-10. септембар 2011. године. пп. 498-502.
 6. Палексић, В., Илић, П. (2011): Професионални ризик у производњи електричне енергије у Хидроелектранама на Врнбасу, Зборник радова, књига 2. Четврти међународни конгрес “Екологија, здравље, рад, спорт“, Бања Лука, 8-10. септембар 2011. године. пп. 253-258.
 7. Janjuš, Z., Petrović, A., Jovović, A., Prokić-Cvetković, R., Ilić, P. (2011): Changes voltage compaction polypropylene filled with glass powder. 10 Anniversary International conference on accomplisments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2011. University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, 26 – 28 May 2011.
 8.  Јањуш, З., Петровић, А., Јововић, А.,  Прокић-Цветковић, Р., Илић, П. (2011): Испитивање пузањем полипропилена пуњеног стакленим прахом. Зборник резимеа радова и радова на CD-у, 24. међународни конгрес о процесној индустрији ПРОЦЕСИНГ 2011, Београд.
 9.  Ј. Божић, Грађевински материјали у контексту еколошке етике, Научни скуп Академије наука и умјетности РС „Савремени материјали“, Књига сажетака, Бања Лука, 1. и 2.  јула 2011. Зборник радова у припреми.
 10. Ј. Божић, Наноматеријали за самочистеће фасаде, Научни скуп Академије наука и умјетности РС „Савремени материјали“, Књига сажетака, Бања Лука, 1. и 2. јула 2011. Зборник радова у припреми.
 11.  Ј. Божић, Паметни материјали у архитектури, Научни скуп Академије наука и умјетности РС „Савремени материјали“ , Књига сажетака, Бања Лука, 1. и 2. јула 2011. Зборник радова у припреми.
 12.  Ј. Божић, Грађење и његове посљедице на околиш: етички и естетски аспекти, Међународни знанствени симпозиј “Развој и околиш – Перспективе одрживости”, Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу, Загреб, 6. и 7. 10. 2011. Књига сажетака. Зборник радова 2012. год.
 13. Ј. Божић, Изградња основних школа за вријеме аустро-угарске управе у БиХ, рад за „Гласник Удружења архивских радника Републике Српске“, бр.4/2012.
 14.  Ј. Божић, Савременост традиционалних материјала: грађење бамбусом, Академија наука и умјетности РС, Научни скупови, Књига  XIX, Одјељење природно-математичких наука, Књига 14, Бања Лука, 2011.стр. 457-476.
 15.  Ј. Божић, Еколошки отисак грађевинског материјала поливинил хлорида (PVC), Академија наука и умјетности РС, Научни скупови, Књига  XIX, Одјељење природно-математичких наука, Књига 14, Бања Лука, 2011. стр. 477-491.

2010. година

 1. Lammel G., Klánová J., Ilić P., Kohoutek J., Gasić B., Kovacić I., Lakić N., Radić R.: „Polycyclic aromatic hydrocarbons on small spatial and temporal scales – I. Levels and variabilities“. Atmospheric Environment, Oxford, Elsevier. ISSN 1352-2310, 2010, vol. 44, no. 38, pp. 5015-5021 (Impact factor 3.226).
 2. Gasić B., MacLeod M., Klánová J., Scheringer M., Ilić P., Lammel G., Pajović A., Breivik K., Holoubek I., Hungerbühler K.: „Quantification of sources of PCBs to the atmosphere in urban areas: A comparison of cities in North America, Western Europe and former Yugoslavia“, Environmental Pollution, Oxford, Elsevier, Switzerland. ISSN 0269-7491, 2010, vol. 158, no. 10, pp. 3230-3235 (Impact factor 3.395).
 3. Lammel G., Klánová J., Ilić P., Kohoutek J., Gasić B., Kovacić I., Škrdlíková L.: „Polycyclic aromatic hydrocarbons on small spatial and temporal scales – II. Mass size distributions and gas-particle partitioning“. Atmospheric Environment, Oxford, Elsevier. ISSN 1352-2310, 2010, vol. 44, no. 38, pp. 5022-5027 (Impact factor 3.226).
 4. Јањуш, З., Петровић, А., Јововић, А., Прокић-Цветковић, Р., Илић, П. (2010): Промјена чврстоће смицања полипропилена пуњеног стакленим прахом. Научни скуп “Савремени материјали“. Бања Лука.
 5. Илић, П., Марковић, С., Рачић, М., Јањуш, З. (2010): Комунална бука и загађење ваздуха у урбаном дијелу Бање Луке. Зборник сажетака. I Симпозијум еколога РС, 04-06.  новембар 2010.  године, Природно-математички факултет, Бања Лука.
 6. Илић, П., Марковић, С., Јањуш, З. (2010): Историјат и извори загађења ваздуха. Зборник сажетака. I Симпозијум еколога РС, 04-06.  новембар 2010.  године, Природно-математички факултет, Бања Лука.
 7. Илић, П., Прерадовић, Љ., Дејановић, Р., Марковић, С., Јањуш, З. (2010):  Употреба факторске анализе при мониторингу загађењa ваздуха и метеоролошким параметрима, Зборник радова 54. Конференције за ЕТРАН, Доњи Милановац, 2010, РТ5.5-1-4
 8. Прерадовић, Љ., Илић, П., Марковић, С., Јањуш, З. (2010): Функционалне зависности загађења ваздуха и азотдиоксида – могућност примјене data mining-а, Зборник радова 54. Конференције за ЕТРАН, Доњи Милановац, 2010, VI2.3-1-4
 9. Илић, П., Прерадовић., Љ., Дејановић, Р, Марковић., С., Јањуш, З. (2010): Моделовање загађења ваздуха лебдећим честицама до 10 μm са метеоролошким параметрима, Инфофест, XVII фестивал информатичких достигнућа, Зборник радова, Будва, 2010.,  стр. 289 – 297.
 10. Јањуш, З., Петровић, А., Јововић, А., Прокић-Цветковић, Р., Илић, П. (2010):  Промјена отпора савијања полипропилена помешаног са стакленим прахом, Зборник резимеа радова, 23. међународни конгрес о процесној индустрији ПРОЦЕСИНГ 2010.
 11. Janjuš,  Z., Petrović, A., Ilić, P., Mitrović, N., Milošević, M., Jovović, A., Prokić-Cvetković , R. (2010): Analysis of hardness properties for polypropylene specimens with the addition of glass powder. The Book of Abstracts, pp 163. Twelfth Annual Conference “YUCOMAT 2010“, Herceg Novi, Montenegro, September 6–10, 2010. Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences & Arts, Belgrade, Serbia.
 12. Janjuš, Z., Miletić, P., Ilić, P. (2010): Changes in Mechanical and Rheological Properties of Recycled Thermoplastics. Quality of Life (Banja Luka) 1(1) 61-71. Pan-European University „APEIRON“, UDC: 628.477.6.043:678.5/.7
 13. Божић, Ј.: Еколошки отисак грађевинског материјала поливинил хлорида (PVC) „Савремени материјали“, Академија наука и умјетности РС, Научни скуп, 2-3- јула 2010. (Зборник у припреми)
 14. Божић, Ј.: Савременост традиционалних материјала. Грађење бамбусом, „Савремени материјали“, Академија наука и умјетрности РС, Научни скуп, 2-3- јула 2010. (Зборник у припреми)
 15. Божић, Ј.: Градитељско насљеђе и културни  туризам, Међународни научно-стручни скуп „Евалуација природне и културно-хисторијске баштине у функцији развоја туризма“, Универзитет у Травнику, Универзитетска хроника вол. 2, бр. 2/2010., стр. 75-84.
 16. Божић, Ј.: Рециклирани агрегат. Технолошки поступци и могућности примјене, „Савремени материјали“, Академија наука и умјетности РС, Научни скупови, Књига XVII, Одјељење природно-математичких и техничких наука, Књига 12, Бања Лука, 2010, стр.417-430.
 17. Божић, Ј.: Савремени материјали и технологије за eco-friendly куће, „Савремени материјали“, Академија наука и умјетности РС, Научни скупови, Књига XVII, Одјељење природно-математичких и техничких наука, Књига 12, Бања Лука, 2010, стр. 431-444.
 18. Божић, Ј.: Зелени кровови, „Савремени материјали“, Академија наука и умјетности РС, Научни скупови, Књига XVII, Одјељење природно-математичких и техничких наука, Књига 12, Бања Лука, 2010, стр.509-521.
 19. Божић, Ј.: Значај и допринос архитекте Јосипа Ванцаша (1859-1932), Bulletin ХАЗУ, Хрватска академије знаности и умјетности, Загреб, 2010. (у штампи),
 20. Božić, J.: Architectural heritage and  energy efficiency, “Spatium” International Review, Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, Belgrade, 2010 (у штампи)
 21. Божић, Ј.: Енергетска ефикасност и регулативе Европске уније за зграде, Излагање на скупу (округли сто) “Енергетска ефикасност”,  EBRD TAM/BAS Programme Bosnia and Herzegovina Managed by the EBRD TAM/BAS Programme Team, London, Бања Лука, 18. новембра 2010. године.
 22. Божић, Ј.: Енергетска ефикасност градова и даљинско гријање, Излагање на међународној Конференцији „Енергетска ефикасност и даљинско гријање“, у организацији Амбасаде Краљевине Данске у БиХ одржаној у Сарајеву, 17. маја 2010.
 23. Тубин, Б., Глушац, М., Чепрња, Р. (2010): Ризици загађења и мјере заштите површинских и подземних вода од депонија електрофилтерског пепела. Зборник радова. Први међународни симпозијум „РУДАРСТВО 2010“ Савремене технологије у рударству и заштити животне средине са међународним учешћем, Тара 24. – 26.05.2010. године, Привредна комора Србије.

2009. година

 1. Илић, П., Јањуш, З., Тепић, С. (2009): Законски прописи који регулишу област заштите ваздуха у Републици Српској. Зборник радова. Међународна конференција “Валоризација и очување потенцијала Подунавља“, Бања Лука, мај 2009., Министарство трговине и туризма Републике Српске и Међународно удружење научних радника-AIS, Бања Лука.
 2. Илић, П., Марковић, С., Јањуш, З. (2009): Загађивање ваздуха и утицај на екосистеме и вегетацију. Зборник радова. Међународна конференција “Валоризација и очување потенцијала Подунавља“, Бања Лука, мај 2009., Министарство трговине и туризма Републике Српске и Међународно удружење научних радника-AIS, Бања Лука.
 3. Марковић, С. (2009): Испитивање ефикасности пестицида у функцији заштите животне средине. Зборник радова. Међународна конференција “Валоризација и очување потенцијала Подунавља“, Бања Лука, мај 2009., Министарство трговине и туризма Републике Српске и Међународно удружење научних радника-AIS, Бања Лука.
 4. Рачић-Милишић, С., Ерић, Љ., Марковић, С. (2009): Испитивање присуства TPH (укупних нафтних угљоводоника) у земљишту под утицајем нафтне индустрије. Зборник радова. Међународна конференција “Валоризација и очување потенцијала Подунавља“, Бања Лука, мај 2009., Министарство трговине и туризма Републике Српске и Међународно удружење научних радника-AIS, Бања Лука.
 5. Марковић, С., Илић, П., Рачић-Милишић, С., Ерић, Љ. (2009): Тешки метали у животној средини. Зборник радова. Међународна конференција “Валоризација и очување потенцијала Подунавља“, Бања Лука, мај 2009., Министарство трговине и туризма Републике Српске и Међународно удружење научних радника-AIS, Бања Лука.
 6. Јањуш, З., Илић, П. (2009): Примјер процјене количине полимерног отпада. Зборник радова. 9 међународна конференција о достигнућима електротехнике, машинства и информатике, Бања Лука, 28-29.05.2009. Машински факултет, Бања Лука. [уредник, Живко Бабић], 2009. ISBN: 978-99938-39-23-1. пп. 365-370.
 7. Јањуш, З., Петровић, А., Јововић, А., Илић, П. (2009): Анализе количина комуналног отпада региона Бања Лука – Република Српска. Зборник резимеа радова и радова (на на CD-у). 22. конгрес о процесној индустрији Процесинг 2009. (Београд, 10–12. јун 2009). Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС). Секција за процесну технику, Београд [уредник, Илија Ковачевић], 2009.
 8. Јањуш, З., Петровић, А., Јововић, А., Илић, П. (2009): Приједлог управљања отпадним папиром. Зборник радова. XXXIII саветовање производног машинства Србије са међународним учешћем (Београд, Србија, 16-17.06.2009). Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за производно машинство; [уредник, Љубодраг Тановић], 2009. ISBN: 978-86-7083-662-4.
 9. Божић, Ј. (2009): Радна средина и синдром болесне зграде. Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Заштита и здравље на раду и заштита животне средине“, Институт заштите, екологије и информатике. Бања Лука, 24-26. јуни 2009.
 10. Рачић, М., Лакић, Н. (2009): Могућности и предности израде мапе буке на локацији Клиничког центра у Бањој Луци. Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Заштита и здравље на раду и заштита животне средине“, Институт заштите, екологије и информатике. Бања Лука, 24-26. јуни 2009.
 11. Рачић, М., Лакић, Н. (2009): Израда акта о процјени ризика као фактор смањења незгода и повреда на раду. Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Заштита и здравље на раду и заштита животне средине“, Институт заштите, екологије и информатике. Бања Лука, 24-26. јуни 2009.
 12. Марковић, С., Илић, П., Рачић-Милишић, С., Ерић, Љ. (2009): Заштита на раду при употреби пестицида, Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Заштита и здравље на раду и заштита животне средине“, Институт заштите, екологије и информатике. Бања Лука, 24-26. јуни 2009.
 13. Матавуљ, М., Лолић, С., Илић, П. (2009): Сапротрофна активност као показатељ квалитета воде акумулација, Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Заштита и здравље на раду и заштита животне средине“, Институт заштите, екологије и информатике. Бања Лука, 24-26. јуни 2009.
 14. Максимовић, Т., Лолић, С., Лубарда, Б., Илић, П. (2009): Садржај тешких метала у води на подручју рибњака Бардача, Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Заштита и здравље на раду и заштита животне средине“, Институт заштите, екологије и информатике. Бања Лука, 24-26. јуни 2009.
 15. Јањуш, З., Илић, П. (2009): Примјер процјене количине текстилног отпада, Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Заштита и здравље на раду и заштита животне средине“, Институт заштите, екологије и информатике. Бања Лука, 24-26. јуни 2009.
 16. Илић, П, Марковић, С., Јањуш, З., Ерић, Љ. (2009): Ваздух као животна средина и природни ресурс, Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Заштита и здравље на раду и заштита животне средине“, Институт заштите, екологије и информатике. Бања Лука, 24-26. јуни 2009.
 17. Илић, П., Марковић, С., Јањуш, З., Рачић-Милишић, С. (2009): Значај и улога вегетације у заштити од загађења ваздуха, Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Заштита и здравље на раду и заштита животне средине“, Институт заштите, екологије и информатике. Бања Лука, 24-26. јуни 2009.
 18. Рачић-Милишић, С., Ерић, Љ., Међед, Д., Марковић, С. (2009): Ефекат примјене вишенамјенског адитива за побољшање сагоријевања мазута у циљу заштите животне средине. Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Заштита и здравље на раду и заштита животне средине“, Институт заштите, екологије и информатике. Бања Лука, 24-26. јуни 2009.
 19. Божић, Ј. (2009): Одрживо грађење. Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Заштита и здравље на раду и заштита животне средине“, Институт заштите, екологије и информатике. Бања Лука, 24-26. јуни 2009.
 20. Чомић, Д., Вељко, Р., Шеварика, Р. (2009): Цјеловити систем управљања отпадом и приједлог мјера збрињавања отпада у Бањој Луци. Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Заштита и здравље на раду и заштита животне средине“, Институт заштите, екологије и информатике. Бања Лука, 24-26. јуни 2009.
 21. Ерић, Љ., Рачић-Милишић, С., Марковић, С., Илић, П. (2009): Испитивање присуства PAH (полицикличних ароматских угљоводоника) у земљишту усљед утицаја нафтне индустрије, Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Заштита и здравље на раду и заштита животне средине“, Институт заштите, екологије и информатике. Бања Лука, 24-26. јуни 2009.
 22. Ilić, P., Vojinović-Miloradov, M., Marković, S., Janjuš, Z., Jovović, A., Petrović, P. (2009): Simulation of pollution levels of nitrogen oxides in a typical urban area of Banja Luka – Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. The 2nd international WeBIOPATR workshop-particulate matter: research and management 29 August-2 September 2009. Mećavnik, Mokra Gora.
 23. Јањуш, З., Петровић, А., Јововић, А., Илић, П. (2010): Поступак сторнирања отпадног стакла. Зборник радова. Научни скуп “Савремени материјали“. Бања Лука. Академија наука и умјетности Републике Српскe. [уредници Рајко Кузмановић и Драгољуб Мирјанић], јули 2009. ISBN: 978-99938-21-19-9. пп. 727-738.
 24. Божић, Ј. (2009): Технолошки поступци и могућности примјене рециклираног агрегата. Савремени материјали, Бања Лука 2009. Зборник радова. Научни скуп “Савремени материјали“. Бања Лука. Академија наука и умјетности Републике Српскe. [уредници Рајко Кузмановић и Драгољуб Мирјанић], јули 2009. ISBN: 978-99938-21-19-9.
 25. Божић, Ј. (2009): Савремени материјали и технологије за eco-friendlу куће. Зборник радова. Научни скуп “Савремени материјали“. Бања Лука. Академија наука и умјетности Републике Српскe. [уредници Рајко Кузмановић и Драгољуб Мирјанић], јули 2009. ISBN: 978-99938-21-19-9.
 26. Божић, Ј. (2009): Зелени кровови. Зборник радова. Научни скуп “Савремени материјали“. Бања Лука. Академија наука и умјетности Републике Српскe. [уредници Рајко Кузмановић и Драгољуб Мирјанић], јули 2009. ISBN: 978-99938-21-19-9.
 27. Ilić, P., Preradović, Lj. (2009): Simulation of pollution, i.e. modelling levels of nitrogen dioxide and meteorological parameters. grkg/Humankybernetik Band 50 • Heft 3 (2009) Akademia Libroservo/IfK. Paderborn, Germany. ISSN 0723-4899. pp. 146-150.
 28. Илић, П., Марковић, С., Јањуш, З. (2009): Законодавство Европске уније у области заштите ваздуха од загађивања. Зборник радова. Трећи међународни конгрес ”Екологија, здравље, рад, спорт”, Бања Лука, 10-13.09.2009. [уредник Бранко Дикић] UDK: 574.006.067, ISBN 9789995561925, п.п. 287-290.
 29. Илић, П., Марковић, С., Јањуш, З. (2009): Животна средина, одрживи развој и квалитет ваздуха. Зборник радова. Трећи међународни конгрес ”Екологија, здравље, рад, спорт”, Бања Лука, 10-13.09.2009. [уредник Бранко Дикић] UDK: 504.5:711.554(497.11), ISBN 9789995561925, п.п. 291-295.

2008. година

 1. Илић, П., Тепић, С., Рачић-Милишић, С., Ерић, Љ., Тубин, Б. (2008): Присуство лебдећих честица до 10 μm на локалитету Центар у Бањој Луци. 5. симпозијум “Хемија и заштита животне средине“ са међународним учешћем. Тара, 27-30 мај. 2008. године. Српско хемијско друштво. Београд.
 2. Тепић, С., Илић, П., Тубин, Б., Рачић-Милишић, С., Ерић, Љ. (2008): Преглед основних прописа из области заштите животне средине у Републици Српској и прописа чланица Европске уније. 5. симпозијум “Хемија и заштита животне средине“ са међународним учешћем. Тара, 27-30 мај. 2008. године. Српско хемијско друштво. Београд.
 3. Рачић-Милишић, С., Илић, П., Тепић, С., Ерић, Љ., Тубин, Б. (2008): Свињогојске фарме као алтернативни извори еколошких енергетских горива 5. симпозијум “Хемија и заштита животне средине“ са међународним учешћем. Тара, 27-30 мај. 2008. године. Српско хемијско друштво. Београд.
 4. Ерић, Љ., Тепић, С., Илић, П., Рачић-Милишић, С., Тубин, Б. (2008): Присуство NO2 и NOX на локалитету Центар у Бањој Луци. 5. симпозијум “Хемија и заштита животне средине“ са међународним учешћем. Тара, 27-30 мај. 2008. године. Српско хемијско друштво. Београд.
 5. Максимовић, Т., Илић, П. (2008): Биоакумулација тешких метала као показатељ потенцијала биоремедијације водених биљака на подручју рибњака Бардача. 37. конференција о коришћењу и заштити вода, Вода 2007. Матарушка Бања 03-06. јун 2008. Југословенско друштво за заштиту вода и Институт за водопривреду “Јарослав Черни”, Београд.
 6. Илић, П., Јањуш, З., Стојановић, Љ. (2008). Национална регулатива о квалитету ваздуха у Републици Српској. Други међународни конгрес “Екологија, здравље, рад, спорт“, Бања Лука, 25-28. јун 2008. Бања Лука.
 7. Илић, П., Лакић., Н., Тубин, Б., Јањуш, З. (2008). Праћење сумпордиоксида на локалитету Центар у Бањој Луци. Други међународни конгрес “Екологија, здравље, рад, спорт“, Бања Лука, 25-28. јун 2008. Бања Лука.
 8. Јањуш, З., Илић, П. (2008). Процјена стања полимерног отпада бањалучке регије. Други међународни конгрес “Екологија, здравље, рад, спорт“, Бања Лука, 25-28. јун 2008. Бања Лука.
 9. Пајовић, А., Радић, Р. Илић, П. (2008). Утицај стабилности ваздуха на појаву смога. Други међународни конгрес “Екологија, здравље, рад, спорт“, Бања Лука, 25-28. јун 2008. Бања Лука.
 10. Којовић, Ј., Павловић, М., Ђурић, В., Илић, П., Ђаковић-Трнинић, С., Палексић, В. (2008). Пушење и респираторни симптоми школске дјеце. Други међународни конгрес “Екологија, здравље, рад, спорт“, Бања Лука, 25-28. јун 2008. Бања Лука.
 11. Стојановић, Љ., Војиновић-Милорадов, М., Вујић, Г., Илић, П., Јакшић, Б. (2008). Заштита ријеке Врбас кроз ЕУ директиву за воде. Други међународни конгрес “Екологија, здравље, рад, спорт“, Бања Лука, 25-28. јун 2008. Бања Лука.
 12. Јањуш, З., Илић, П. (2008): Промјена механичких особина рециклираног полиетилена. Научни скуп “Савремени материјали“. Бања Лука. Академија наука и умјетности Републике Српскe.
 13. Божић, Ј. (2008): Материјализација савремене архитектуре и идентитет простора. Научни скуп “Савремени материјали“. Бања Лука. Академија наука и умјетности Републике Српскe.
 14. Божић, Ј. (2008): Еко и нееко материјали у архитектури. Научни скуп “Савремени материјали“. Бања Лука. Академија наука и умјетности Републике Српскe.
 15. Божић, Ј. (2008): Рециклажа грађевинског отпадног материјала. Научни скуп “Савремени материјали“. Бања Лука. Академија наука и умјетности Републике Српскe.
 16. Јањуш, З., Илић., П. (2008): Промјена жилавости рециклираног термопласта. XXXII Саветовање производног машинства Србије 2008. са међународним учешћем. Универзитет у Новом Саду, Факултете техничких наука. 18-20. септембар 2008. године. Нови Сад.
 17. Илић, П., Пајовић, А. (2008): Методе праћења аерозагађења, са посебним освртом на директиве Европске уније. Научно-стручни скуп са међународним учешћем “Савремене технологије за одрживи развој градова“, Бања Лука, 14-15. новембар 2008., Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука.
 18. Илић, П., Јањуш, З. (2008): Процјена квалитета ваздуха са аспекта присуства сумпордиоксида. Научно-стручни скуп са међународним учешћем “Савремене технологије за одрживи развој градова“, Бања Лука, 14-15. новембар 2008., Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука.
 19. Илић, П., Малбашић, Р., Вељко, Р. (2008): Услови складиштења отрова који дјелују у облику гаса у Републици Српској. Зборник радова: Научно-стручни скуп са међународним учешћем “Савремене технологије за одрживи развој градова“, Бања Лука, 14-15. новембар 2008., пп.: 855-859. Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука.
 20. Јањуш, З., Илић, П., (2008): Допринос производње и примјене еколошки прихвтљивих производа смањењу отпада у урбаним срединама. Научно-стручни скуп са међународним учешћем “Савремене технологије за одрживи развој градова“, Бања Лука, 14-15. новембар 2008., Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука.
 21. Прерадовић, Љ., Илић, П., (2008): Методе статистичке обраде појединих параметара квалитета ваздуха. Научно-стручни скуп са међународним учешћем “Савремене технологије за одрживи развој градова“, Бања Лука, 14-15. новембар 2008., Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука.
 22. Ковачевић, М. (2008): Пут ка одрживој енергетској будућности. Научно-стручни скуп са међународним учешћем “Савремене технологије за одрживи развој градова“, Бања Лука, 14-15. новембар 2008., Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука.
 23. Чомић, Д., Вељко, Р., Вучић, Г., Драгојевић, С. (2008): Дрвенасте врсте у функцији одживости урбаних средина. Научно-стручни скуп са међународним учешћем “Савремене технологије за одрживи развој градова“, Бања Лука, 14-15. новембар 2008., Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука.
 24. Међед, Д., Лакић, Н. (2008): Утицај рада енергетских постројења на стање квалитета ваздуха са освртом на Термоелектрану Гацко. Научно-стручни скуп са међународним учешћем “Савремене технологије за одрживи развој градова“, Бања Лука, 14-15. новембар 2008., Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука.
 25. Тубин, Б., Глушац, М. (2008.): Утицај површинске експлоатације на површинским коповима техничког грађевинског камена на животну средину. Зборник радова. Трећи симпозијум „Рециклажне технологије и одрживи развој“ са међународним учешћем, Соко Бања, 05-08.10.2008. године, Катедра за минералне и рециклажне технологије Техничког факултета у Бору, Универзитета у Београду.

2007. година

 1. Илић, П., Јањуш, З. (2007): План прилагођавања за дјелатност управљања отпадом. Зборник радова, Стручни скуп ‘’Опасан, инертан и биолошки отпад у животној средини и радној околини са међународним учешћем’’. Бања Врдник, 28-30. март 2007. Институт за безбедност и хуманизацију рада, Нови Сад.
 2. Јањуш, З., Илић, П. (2007): Промјена механичких особина рециклираног полипропилена. Зборник радова, Стручни скуп ‘’Опасан, инертан и биолошки отпад у животној средини и радној околини са међународним учешћем’’. Бања Врдник, 28-30. март 2007. Институт за безбедност и хуманизацију рада, Нови Сад.
 3. Илић, П., Пајевић, С., Максимовић, Т., Матавуљ, М., Тепић, С. (2007): Улога акватичних макрофита у фиторемедијацији тешких метала. 36. конференција о коришћењу и заштити вода, Вода 2007.  Taра 26-29. јун 2007. Југословенско друштво за заштиту вода и Институт за водопривреду “Јарослав Черни”, Београд.
 4. Максимовић, Т, Станковић, Ж, Илић, П. (2007): Биоакумулација Mn, Cd и Pb у воденим макрофитама на подручју рибњака Бардача. 36. конференција о коришћењу и заштити вода, Вода 2007. Taра 26-29. јун 2007. Југословенско друштво за заштиту вода и Институт за водопривреду “Јарослав Черни”, Београд.
 5. Илић, П., Пајевић, С., Максимовић Т., Матавуљ, М. (2007): Специфичност врсте Hydrocharis morsus-ranae у акумулацији нутријената. XVII Симпозијум Друштва за физиологију биљака СЦГ, Бања Јунаковић, Апатин. 4-7. јуни 2007. Друштво за физиологију биљака СЦГ и Институт за пестициде и заштиту животне средине.
 6. Тубин, Б., Тепић, С., Ерић, Љ., Илић, П., Рачић-Милишић, С. (2007). Утицај површинске експлоатације минералних сировина на животну средину и мјере заштите животне средине. IV научно-стручно савјетовање у области рударства са међународним учешћем “Нове технологије и достигнућа у рударству и геологији“. Требиње, 24-26.10.2007. г. Савез инжењера и техничара рударске, геолошке и металуршке струке Републике Српске, Бијељина.

2006. година

 1. Којовић, Ј., Илић, П. (2006): Медицински аспекти и могућности процјене ризика аерозагађења. Зборник радова. Прва научно-стручна конференција са међународним учешћем “Заштита ваздуха и здравље“, Бања Лука, 20-21. април 2006., Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука. ISBN 99938-846-0-X, п.п. 19-29.
 2. Илић, П., Којовић, К., Тепић, С., Ерић, Љ. (2006): Први подаци о раду аутоматске станице за праћење квалитета ваздуха у Бањој Луци. Зборник радова. Прва научно-стручна конференција са међународним учешћем “Заштита ваздуха и здравље“, Бања Лука, 20-21. април 2006., Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука. ISBN 99938-846-0-X, п.п. 133-140.
 3. Илић, П., Тепић, С., Ерић, Љ. (2006): Анализа квалитета ваздуха у склопу процјене утицаја на животну средину. Зборник радова. Прва научно-стручна конференција са међународним учешћем “Заштита ваздуха и здравље“, Бања Лука, 20-21. април 2006., Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука. ISBN 99938-846-0-X п.п. 237-243.
 4. Тепић, С., Илић, П. (2006): Прeглед алергених врста биљака на подручју општине Билећа као извора аерозагађења. Зборник радова. Прва научно-стручна конференција са међународним учешћем “Заштита ваздуха и здравље“, Бања Лука, 20-21. април 2006., Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука. ISBN 99938-846-0-X п.п. 251-260.
 5. Илић, П., Пајевић, С., Матавуљ, М., Максимовић, Т., Тепић, С. (2006): Концентрације неких макронутријената и Na у ткиву врсте Ceratophyllum demersum на подручју Бачке. Зборник радова „Екологија, здравље, рад, спорт“ 3., 4., 5., Први међународни конгрес “Екологија, здравље, рад, спорт“, Бања Лука, 19-23. јун 2006., Бања Лука. ISBN 99938-716-8-0, п.п. 94-97.
 6. Илић, П., Пајевић, С., Матавуљ, М., Тепић, С., Максимовић, Т., (2006): Специфичност акватичних макрофита у акумулацији тешких метала. Зборник радова „Екологија, здравље, рад, спорт“ 3., 4., 5., Први међународни конгрес “Екологија, здравље, рад, спорт“, Бања Лука, 19-23. јун 2006., Бања Лука. ISBN 99938-716-8-0, п.п. 89-93.
 7. Ерић, Љ., Тепић, С., Илић, П., (2006): Диоксини у животној средини. Зборник радова „Екологија, здравље, рад, спорт“ 1., 2., Први међународни конгрес “Екологија, здравље, рад, спорт“, Бања Лука, 19-23. јун 2006., Бања Лука. ISBN 99938-716-7-2, п.п. 178-181.
 8. Тепић, С., Илић, П., (2006): Преглед алергијских биљака у љековитој флори НП “Сутјеска“, Зборник радова/Proceedings, Међународна научна конференција “Газдовање шумским екосистемима националних паркова и других заштићених подручја“, Јахорина-Тјентиште. ISBN 99938-56-06-1. pp. 163-169.
 9. Ilić, P., Pajević, S., Tepić, S., (2006): The content of heavy metals in tissue of Ceratophyllum demersum L. from Danube-Tisza-Danube canal in Banat region of Vojvodina (Serbia and Montenegro). Proceedings 36th International Conference of IAD. Austrian Committee DanubeResearch / IAD, Vienna. ISBN 13: 978-3-9500723-2-7. pp. 362-365.
 10. Pajević, S., Matavulj, M., Borišev, M., Ilić, P., Krstić, B., (2006): Macrophytic nutrient and heavy metal accumulation ability as a parameter of pollutant remediation in aquatic ecosystems. Proceedings 36th International Conference of IAD. Austrian Committee DanubeResearch / IAD, Vienna. ISBN 13: 978-3-9500723-2-7. pp. 382-387.
 11. Илић, П., Тепић, С., Ерић, Љ. (2006): Депонија као извор загађења и утицај на људско здравље. II међународни конгрес социјалне медицине-јавног здравства: Мултисекторијална одговорност за здравље. 14-19. септембар 2006. Неум.
 12. Међед Д., Лакић Н., (2006): Стање квалитета ваздуха са аспекта присуства чађи (црног дима) на подручју града Бања Луке. Зборник радова. Прва научно-стручна конференција са међународним учешћем “Заштита ваздуха и здравље“, Бања Лука, 20-21. април 2006., Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука.
 13. Тубин Б., (2006) Аерозагађење на површинским коповима. Зборник радова. Прва научно-стручна конференција са међународним учешћем “Заштита ваздуха и здравље“, Бања Лука, 20-21. април 2006, Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука.
 14. Лакић Н., Међед Д., Јочић, Л. (2006): Оцјена квалитета ваздуха града Бањалуке на основу измјерених концентрацијаSO2у периоду 2000-2005. године. Зборник радова. Прва научно-стручна конференција са међународним учешћем “Заштита ваздуха и здравље“, Бања Лука, 20-21. април 2006., Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука.

С обзиром на то да је Институт научноистраживачка установа, у наредном периоду планира активније учествовати са својим сарадницима у научним и стручним скуповима који се баве темама из дјелокруга рада Института, што ће допринијети стицању нових знања и искустава потребних Институту.