ШТА ЈЕ ТО ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА? Према Закону о уређењу простора и грађењу Републике Српске у склопу процедуре издавања грађевинске дозволе, инвеститор за чији пројекат се сматра да има или може имати негативан утицај на животну средину, дужан је претходно прибавити еколошку дозволу. Еколошком дозволом налажу се мјере за спречавање или кад то није изводљиво, смањење емисија у ваздух, воду и земљиште и спречавање стварање отпада, да би се остварио висок ниво заштите животне средине као цјелине. Издавање еколошке дозволе је дефинисано Законом о заштити животне средине чл. 80-110 (“Службени гласник Републике Српске“, број 71/12).

КОЈЕ ВРСТЕ ПОГОНА И ПОСТРОЈЕЊА ТРЕБАЈУ ЕКОЛОШКУ ДОЗВОЛУ? Правилником о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) и Правилником о постројењима која могу бити изграђена и пуштени у рад само ако имају еколошку дозволу (“Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) дефинисане су врсте погона и постројења која требају еколошку дозволу, а чланом 3. овог правилника, дефинисано је да за сва постројења чије су величине испод прагова утврђених чланом 2. овог правилника, еколошку дозволу издаје орган надлежан за заштиту животне средине у јединицама локалне самоуправе.

КО ПРИПРЕМА ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ? Захтјев за еколошку дозволу припрема одговорно лице постројења или инвеститор. Доказе уз Захтјев за еколошку дозволу припрема институција овлашћена од Министарства, за обављање дјелатности из области заштите животне средине, односно ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука.

КАКО СЕ ПРИПРЕМА ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ? Садржај Захтјева за издавање еколошке дозволе је прописан чланом 85. Закона о заштити животне средине, и састоји се од:

· Захтјева за издавање еколошке дозволе и

· Доказа уз Захтјев за издавање еколошке дозволе

Захтјев мора бити потписан од стране одговорног лица погона и постројења, на меморандуму наведеног.

Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе за погон и постројење (навести пуни назив постројења и погона), требају садржавати сљедеће: – податке о постројењу, одговорном лицу и локацији на којој се постројење налази, – опис постројења и активности, – опис основних и помоћних сировина, осталих супстанци и енергије која се користи или коју производи постројење, – опис извора емисија из постројења, – опис стања локације на којој се постројење налази, – опис природе и количине предвиђених емисија из постројења у све дијелове – животне средине (ваздух, вода, земљиште) као и идентификација значајних утицаја на животну средину, – опис предложених мјера, технологија и других техника за спречавање, или уколико то није могуће, смањење емисија из постројења, – мјере планиране за мониторинг емисија у животну средину, – опис осталих мјера ради усклађивања са основним обавезама одговорног лица, посебно мјера након затварања постројења, – опис мјера планираних за праћење емисија унутар подручја и њихов утицај, – опис алтернативних рјешења у односу на предложену локацију и технологију. – план управљања отпадом.

КАКО СЕ ПОДНОСИ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ? Захтјев за издавање еколошке дозволе се предаје на протокол Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, Трг Републике Српске 1, Бања Лука или поштом на наведену адресу. Потребно је предати двије увезане копије Доказа уз захтјев и један CD. Уз захтјев приложити уплатницу на износ од 150 КМ попуњену на сљедећи начин: Прималац: Јавни приходи РС; Жиро рачун: 562 099 0000055687; Шифра прихода: 722111; Сврха уплате: eколошка дозвола; Шифра општине: 002 Бања Лука; Позив на број: 9999999999.

ШТА СЕ ДЕШАВА СА МОЈИМ ЗАХТЈЕВОМ НАКОН ПОДНОШЕЊА? Када се утврди да је Захтјев припремљен у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине, исти се узима у разматрање и покреће се процедура издавања еколошке дозволе. У складу са Законом о заштити животне средине Министарство укључује надлежне органе и заинтересоване субјекте у поступак и то: Министарство обавјештава јавност и заинтересовану јавност о поднесеном захтјеву за еколошку дозволу обавјештењем у једном од дневних листова у Републици Српској о трошку подносиоца захтјева, а локална заједница, на чијој територији се налази локација постројења, у својим просторијама, ставља на бесплатан увид заинтересованој јавности захтјев за еколошку дозволу и приложену документацију у општини на чијој се територији налази погон/постројење. Заинтересована јавност може у року од 30 дана од дана објављивања обавјештења поднијети надлежном органу мишљење о захтјеву и о приложеној документацији, у писаној форми.

КОЛИКО ТРАЈЕ ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ? Према члану 89. Закона о заштити животне средине, рок за издавање еколошке дозволе је најдуже 60 дана од дана подношења захтјева.

ДА ЛИ ЈЕ МОЈА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ТРАЈНА? Према члану 90. Закона о заштити животне средине еколошка дозвола се издаје на период од 5 година, након чега је инвеститор дужан поднијети захтјев за њену ревизију. Члан 95. Закона о заштити животне средине прописује услове под којима се и прије истека законског рока може преиспитати еколошка дозвола. Ревизија еколошке дозволе се ради у складу са Правилником о поступку ревизије и обнављања еколошке дозволе (“Службени гласник Републике Српске“, број 28/13).