Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука опредијелио се да у форми појединачних постера за сваку опасност припреми пиктограме опасности за систем класификације, паковања и обиљежавања хемикалија у Републици Српској, по систему CLP/GHS

У складу са Чланом 38. став 1. и 2. Правилника о класификацији, паковању и обиљежавању хемикалија и одређених производа (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/10) супстанце морају бити класификоване, обиљежене и упаковане према посебном пропису о класификацији, паковању, обиљежавању и рекламирању хемикалија и одређених производа.

Наведени пиктограми су самољепљиви, формата 30х30 cm и могу се купити у Институту (051/218-322, ekoinstitut@inecco.net).