Влада Републике Српске је на сједници од 18. децембра 2012. године донијела три уредбе у области квалитета ваздуха и то: Уредбу о вриједностима квалитета ваздуха, Уредбу о условима за мониторинг ваздуха и Уредбу о успостављању републичке мреже мјерних станица и мјерних мјеста. Наведене уредбе су објављене у “Службеном гласнику Републике Српске“, бр. 124/12, од 31.12.2012. године.

Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха утврђују се вриједности квалитета ваздуха у циљу управљања квалитетом ваздуха на територији Републике Српске.

Вриједности квалитета ваздуха ове уредбе представљају нумеричке вриједности граничних вриједности нивоа загаћујућиг материја у  ваздуху, и то доње и горње границе оцјењивања квалитета ваздуха, критичних нивоа, граница толеранције и толерантних вриједности, циљних вриједности и дугорочних циљева загађујућих материја у ваздуху, концентрација опасних по здравље људи и концентрације о којима се извјештава јавност.

Уредбом о условима за мониторинг ваздуха утврђују се услови за мониторинг квалитета ваздуха, на територији Републике Српске.

Услови за мониторинг квалитета ваздуха ове уредбе  утврђује се у складу са Законом о заштити ваздуха, на основу:

а) критеријума за одређивање минималног броја мјерних мјеста и локација за узимање узорака у случају фиксних мјерења и у случају када су фиксна мјерења допуњена индикативним мјерењима или поступцима моделовања.

б) методологије мјерења и оцјењивања квалитета ваздуха (референтне методе мјерења и критеријуми за оцјењивање концентрација),

в) захтјева у погледу података који се користе за оцјењивање квалитета ваздуха,

г) начина обезбјеђења квалитета података за оцјењивање квалитета ваздуха према захтјеву стандарда BAS ISO/IEC 17025 и

д) обима и садржаја информација о оцјењивању квалитета ваздуха у складу са Законом.

Уредбом о успостављању републичке мреже мјерних станица и мјерних мјеста одређује се број и распоред мјерних станица и/или мјерних мјеста у одређеној зони и агломерацији, као и обим, врста и учесталост мјерења за праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Српске.

Број и распоред мјерних станица и/или мјерних мјеста у одређеној зони и агломерацијама, обим, као и врста мјерења нивоа загађујућих материја у ваздуху одређује се у складу са прописом о условима за мониторинг квалитета ваздуха, и то:

а) два мјерна мјеста у агломерацији Бања Лука,

б) мјерна мјеста Приједор и Приједор (Мраковица) у агломерацији Приједор,

в) мјерна мјеста Брод и Добој у агломерацији Добој,

г) мјерна мјеста Бијељина и Угљевик у агломерацији Бијељина,

д) мјерна мјеста Соколац и Фоча (Тјентиште) у агломерацији Источно Сарајево и

ђ) мјерна мјеста Гацко и Требиње у агломерацији Требиње.