Хемикалије

Законом о хемикалијама у Републици Српској уређена је област класификације, обиљежавања и паковања опасних хемикалија у складу са Глобално хармонизованим системом; обавезе правних субјеката који се баве производњом и прометом опасних хемикалија да изврше процјену опасности од хемикалија и производа који их садрже; обавезе правних субјеката да у ланцу снабдијевања обезбиједе квалитетне информације од произвођача до крајњег корисника о опасности и мјерама заштите од опасних хемикалија кроз безбједносно-технички лист; обавеза Владе да донесе Републичку стратегију управљања опасним хемикалијама; обавезе вођења евиденција о хемикалијама и друго.

Закон о хемикалијама усклађен је са Уредбом 1907/2006 Европског парламента и Вијећа од 18. децембра 2006. године о регистрацији, евалуацији, ауторизацији и рестрикцији хемикалија (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – REACH) те Уредбом 1272/2008 Европског парламента и Вијећа Европске заједнице од 16. децембра 2008. године о класификацији, обиљежавању и паковању супстанци и мјешавина (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures – CLP).

Законом о биоцидима који је донесен у мају 2009. године обезбјеђује се усклађивање области биоцида са Директивом 98/8/ЕЗ Европског параламента и Вијећа од 16. фебруара 1998. године о стављању на тржиште биоцидних производа. Циљ доношења овог закона је успостављање, одржавање и унапређење јединственог система стављања на тржиште и коришћења биоцида на територији Републике Српске, Босне и Херцеговине, ЕУ и шире.

Овим законима омогућава се флексибилан приступ домаће правне регулативе приближавању законодавству ЕУ на подручју хемикалија и биоцида.

Наведени закони и директиве ЕУ предвиђају постојање институције која врши Процјену безбједности хемикалије и израду извјештаја о безбједности хемикалије и едукацију у области хемикалија и производа који садрже опасне хемикалије, за шта је именован ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука, као институција у Републици Српској која испуњава строге кадровске и материјалне критеријуме за обављање наведеног посла.