НУ “Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт“, Бања Лука је у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске организовао семинар “Опасне хемикалије и производи“, 14. децембра у Бањој Луци.

Циљ семинара је био упознавање са законском регулативом из области опасних хемикалија и производа (биоциди и пестициди), првенствено у области биоцидних производа-родентицида, увоза и уписа хемикалија и биоцида у инвентар, заштите од штетног дјеловања на људско здравље, те других теме прилагођене за правна лица која се баве производњом и прометом опасних хемикалија, биоцида и средстава за заштиту биља која садрже опасне хемикалије.

Семинар је био намијењен правним и физичким лицима (одговорним лицима и радницима) која се баве производњом, прометом и складиштењем опасних хемикалија и производа која их садрже (биоциди и пестициди), инспекцијским органима, здравственим радницима, првенствено медицини рада, здравствено санитарним инспекторима и еколошким инспекторима, пољопривредним инспекторима, референтима за заштиту животне средине и заштиту на раду и другим заинтересованим.

На семинару је учествовало 150 представника правних лица која се баве хемикалијама, биоцидима и пестицидима у Републици Српској.

Институт планира и у будућности наставити са едукацијом у обвласти хемиклаија и сљедећи семинар је планиран за јун 2013. године.