Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука је у складу са чланом 25. Правилника о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад у простору угроженом експлозивном атмосфером (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 79/11) од Министарства рада и борачко-инвалидске заштите добио овлашћење за обављање послова из области заштите на раду у простору угроженом експлозивном атмосфером. До издавања ове лиценце, у Републици Српској није била овлашћена институција за обављање наведених послова.

У складу са наведеним Институт обавља сљедеће послове:

вођење послова заштите на раду код послодавца који имају простор угрожен експлозивном атмосфером,

  оспособљавање радника за безбједан рад, у смислу заштите на раду, који раде или бораве у простору угроженом експлозивном атмосфером,

врши израду акта о процјени ризика код послодавца у простору угроженом експлозивном атмосфером,

обавља превентивне и периодичне прегледе и испитивања средстава за рад и услова радне средине, у смислу заштите на раду, у простору угроженом експлозивном атмосфером.

Институт, као јавна установа у области заштите на раду, испуњава све прописане критеријуме за обављање свих дјелатности у области заштите на раду, али и у другим областима, као што су заштита животне средине, заштита од пожара, хемикалије, испитивања у области рударства, мјерење нивоа нејонизујућег зрачења, преглед лифтова, обука за возаче који превозе опасне материје (АДР) и др.