У Бањој Луци је 09. априла 2012. године, у Вијећници Банског двора, одржана јавна расправа о нацрту Закона о заштити животне средине. Циљ јавне расправе је да заинтересоване стране изнесу мишљење о предложеном закону.

Овим законом уређује се заштита животне средине ради њеног очувања, смањивања ризика за живот и здравље људи, те осигуравања и побољшавања квалитета живота, заштита компоненти животне средине, информисање и приступ информацијама у области заштите животне средине, планирање и заштита животне средине, стратешка процјена утицаја  и процјена утицаја на животну средину, поступак издавања еколошких дозвола и спречавања несрећа великих размјера, систем еко-означавања и управљање заштитом животне средине, финансирање активности  у вези са животном средином, одговорност за штету нанесену животној средини, као и права и обавезе правних и физичких лица која обављају дјелатности утврђене овим законом.

У складу са предложеним Законом заштита животне средине спроводи се у циљу: 

а) смањенa кориштења, спречавања оптерећивања, загађивања  и нарушавања животне средине, побољшања и обнове оштећене животне средине,

б) заштите људског здравља и побољшања услова животне средине за квалитет живота,

в)  очувања и заштите  природних ресурса, рационално кориштење ресурса и такав начин привреде којим се осигурава обнова ресурса,

г) усклађености социјалних, економских и других интереса Републике Српске са захтјевима за заштиту животне средине,

д) међународне сарадње у заштити животне средине,

ђ)  иницијативе од јавности и учешће јавности у  дјелатностима које имају за циљ заштиту животне средине,

е)  координације привреде и интегрисање социјалног и економског развоја у складу са прописаним стандардима за заштиту животне средине и

ж)  успостављања и развоја институција за заштиту и очување животне средине.

У складу са наведеним Законом и другим актима у области животне средине Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука обавља сљедеће послове:

Израда Планова активности са мјерама и роковима за постепено смањење емисија односно загађења и усаглашавања са најбољом расположивом технологијом,

Израда Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе,

Израда Претходних процјена о утицају на животну средину,

Израда Студија о процјени утицаја на животну средину за све врсте објеката и постројења, било да се ради о изградњи нових или проширења постојећих капацитета: депоније чврстог отпада, базних станица мобилне телефоније, мостова, бензинских пумпа, гасних станица, асфалтних база, каменолома, фабрика воде, хемијске индустрије, ВН далековода, пилана, пивара, хидроелектрана, термоелектрана, рудника итд,

Мјерење интензитета буке и математичко моделовање буке,

Мјерење електромагнетних зрачења за базне станице мобилне телефоније, далеководе, трафостанице и др,

Израда докумената из области управљања отпадом (планови управљања отпадом (општински, градски), планови управљања отпадом за правне субјекте, доказ уз захтјев за издавање дозволе о управљању отпадом и други документи у складу са захтјевима наручиоца,

Издавање потврда да опрема која се увози задовољава стандарде у погледу заштите човјекове средине и остале стандарде из области заштите на раду, у складу са Одлуком о поступку остваривања права на ослобађање од плаћања увозних дажбина на опрему стављену у слободан промет које представља улог страног лица,

Испитивање квалитета ваздуха (емисија и имисија) и др.