PROGRAM RADA

KONTINUIRANA EDUKACIJA/

SEMINAR O OPASNIM HEMIKALIJAMA

Banja Luka, 29mart 2019. godine

Hotel Jelena

08.30-09.30 Registracija učesnika
09.30 Otvaranje seminara

Prof. dr Predrag Ilić, direktor JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka

09.35 Implementacija Zakona o hemikalijama u skladu sa novodonesenim podazakonskim aktima

Prim. mr far. Radojka Malbašić, JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka

10.10 Preventivne mjere za obavlјanje djelatnosti naročito opasnim hemikalijama

Mr Dragana Smilјanić, Alumina d.o.o., Zvornik

10.30-11.00     Kafe pauza

11.00

 

Pesticidi u modernoj upotrebi (njihova upotreba u EU i kod nas)

Milan Vujanović, dipl. inž. polј., Agrimatko d.o.o., Bijelјina

11.30

 

Primjena biocida u sprečavanju širenja zaraznih bolesti

Bojana Petričević, str. inž. polј., „Ekozaštita“ d.o.o. Bijelјina

11.45 Prva pomoć kod trovanja gasovima

Doc. dr sci. dr med. Vesna Paleksić, specijalista medicine rada, JZU Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske i JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka

12.15 Izrada bezbjednosno-tehničkog lista (BTL), Ljilјana Erić, dip. inž. tehnol., JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka

 12.40                   DISKUSIJA, ZATVARANјE SEMINARA I IZDAVANјE POTVRDA O ODSLUŠANOM SEMINARU

 12.50               Ručak