TEHNIČKI ELABORAT O BEZBJEDNOSTI za “EFT-RUDNIK I TERMOELEKTRANA STANARI“ DOO Stanari

Predmet Tehničkog elaborata o bezbjednosti za Termoelektranu Stanari je procjena adekvatnosti objekta za proizvodnju, promet na veliko, skladištenje i upotrebu hemikalija, kao i njegovog položaja, te služi kao osnova za regulisanje svih tehničkih pitanja u vezi sa proizvodnjom, skladištenjem i upotrebom hemikalija, u skladu sa članom 37. Pravilnika o utvrđivanju uslova za obavljanje djelatnosti proizvodnje, prometa i korišćenja hemikalija („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 27/14, 28/14 i 42/16). U konkretnom slučaju odnosi se na hemikalije koje se upotrebljavaju u procesu hemijske pripreme vode i leteći pepeo koji nastaje u procesu sagorevanja uglja u Termoelektrani Stanari.