Народна скупштина Републике Српске је на Двадесет шестој сједници, одржаној 25. априла 2013. године усвојила Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији, који је објављен у “Службеном гласнику Републике Српске“, број 39/13.

Vjetroelektrana

Овим законом уређује се планирање и подстицање производње и потрошње енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, технологије за коришћење обновљивих извора енергије, мјере подстицаја за производњу електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији, спровођење система подстицања производње енергије из обновљивих извора и изградња постројења за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије и друга питања од значаја за ову област.

Циљ овог закона је да промовише производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији и употребу енергије из обновљивих извора у транспорту, ради потрошње на домаћем тржишту и повећање удјела у бруто финалној потрошњи енергије, те да обезбиједи развој подстицајних механизама, регулаторног оквира и техничке инфраструктуре за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију.

Подстицањем производње електричне и топлотне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, као и употребе енергије из обновљивих извора у транспорту, обезбјеђује се:

а) остваривање енергетске политике у Републици Српској у погледу удјела енергије произведене из обновљивих извора у бруто финалној потрошњи енергије у Републици,

б) допринос заштити животне средине смањењем негативних утицаја употребе фосилних горива,

в) подршка реализацији циљева о климатским промјенама и испуњење услова из међународних уговора,

г) повољнији амбијент за домаће и стране инвеститоре,

д) подстицање, увођење, примјена и развој нове опреме и технологија, те развој домаће економије у цјелини,

ђ) допринос одрживом развоју, отварање нових радних мјеста и развој предузетништва у енергетици,

е) дугорочно обезбјеђење енергије, повећање сигурности снабдијевања електричном енергијом и развој електроенергетског сектора у цјелини,

ж) рационалније коришћење и разноликост примарних извора енергије, стварање услова за регионални развој, посебно у руралним и неразвијеним областима и

з) претпоставке за квалитетно збрињавање неких врста отпада.