ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА

  • Израда плана заштите од удеса
  • Израда процјене угрожености од елементарних непогода и других несрећа
  • Израда плана заштите и спасавања од елементарних непогода и других несрећа