Влада Републике Српске је 29.03.2012. године, на 59. сједници Владе Републике Српске усвојила Приједлог стратегије хемијске безбједности Републике Српске од 2012. до 2016. године.

Разлози за доношење Стратегије хемијске безбједности Републике Српске од 2012. до 2016. године налазе се у потреби да се осигура висок ниво заштите здравља људи и животне средине од могућих штетних ефеката од опасних хемикалија и производа који их садрже кроз поштовање процедура за њихово стављање на тржиште Републике Српске у складу са Законом, а које су у складу са прописима и стандардима ЕУ из ове области.

Исто тако разлог за доношење ове стратегије јесте наставак континуитета у примјени прописа из области опасних хемикалија и извршавање преузетих обавеза на основу потписаног Споразума о стабилизацији и придруживању, што је такође детаљно истакнуто у Стратегији.

У Стратегији је наглашено да хемикалије утичу на готово сваки дио живота човјека, успостављање система безбједног управљања хемикалијама омогућава максимално искориштавање свих позитивних ефеката хемикалија на економски развој и квалитет живота, али и ефикасно спречавање њихових могућих штетних утицаја на људско здравље и животну средину. Због тога је у интересу свих, па и Републике Српске да стално води бригу и подстиче развој свог система хемијске безбједности.

Наведено је и да је Република Српска успоставила и стално унапређује свој систем управљања хемикалијама, у складу са директивама и другим актима Европске уније и у вези с тим израђује и Стратегију хемијске безбједности као подлогу за успостављање интегралног, ефикасног и рационалног система безбједног управљања хемикалијама у складу с прописима и праксом Европске уније.

Стратегијом и Законом о хемикалијама је прописана и обавеза стицања знања о заштити од опасних хемикалија кроз процес континуиране едукације – стручног оспособљавања за рад са опасним хемикалијама и производима који их садрже (средства за заштиту биља и биоциди) који путем семинара за одговорна лица и раднике организује Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт, Бања Лука у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите.