Безбједносно – технички лист

Произвођач, увозник, даљи корисник или дистрибутер опасне хемикалије и средства за заштиту биља, који ставља на тржиште опасну хемикалију појединачно или као производ, обавезан је да пружи примаоцу хемикалије или производа безбједносно-технички лист (safety data sheet) (БТЛ), са подацима о безбједности урађен у складу са Законом о хемикалијама и општим актима донесеним на основу њега.

Подаци наведени у БТЛ морају да одговарају информацијама из извјештаја о безбједности хемикалије, ако је сачињен, а сценарио изложености мора бити наведен у анексу БТЛ.

Форма БТЛ-а је прописана Правилником о садржају безбједносно-техничког листа. Податке који се у формулару траже, а у појединачном случају нису релевантни или нису доступни, није потребно наводити. Форма БТЛ-а може бити измијењена у смислу техничких детаља (лого, меморандум и сл.) док су садржај и наведени наслови непромјењиви.

За хемикалије за које је рађена Процјена безбједности, доставља се БТЛ који је преконтролисан и овјерен од стране ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српсе, Бања Лука, а који у прилогу садржи сценарио изложености.