Будући научни и стручни рад института

На подручју заштите животне средине, заштите и здравља на раду, заштите од пожара и експлозија, управљања хемикалијама и енергетске ефикасности грађења, будући научни и стручни рада и дјеловање Института, ће на републичком и локалном нивоу бити:

• истраживање животне и радне средине и примјена нових закона и прописа када се обави хармонизација законодавства;
• успостављање система мониторинга, контроле стања животне средине; анализе стања животне средине (ваздух, вода,   отпад, земљиште, бука и др.)
• успостављање система заштите и одрживог коришћења природних богатстава, односно ресурса (ваздуха, вода, земљишта   и др.);
• израду стратешких докумената, планова и програма истраживања у области заштите животне средине;
• успостављање система заштите и унапређења животне средине;
• заштиту од буке и вибрација;
• заштиту од јонизујућег и нејонизујућег зрачења и анализе утицаја електромагнетног зрачења на животну средину;
• призводњу, промет хемикалија и других опасних материја и истраживања у вези управљања хемикалијама;
• управљање отпадом и др.
• анализе потрошње и предвиђања за будућност,
• анализе односа и законитости потрошње енергије,
• анализе потрошње енергије у грађењу (производња грађевинског материјала, грађење, одржавање, санација, рушење,   поновна употреба и рециклажа грађевинског отпада),
• анализе, планирање, подстицање и популаризовање заштите животне средине, заштите и здравља на раду, заштите од   пожара, енергетске ефикасности у грађењу и обновљивих извора енергије
• образовање кадрова,
• јачање регионалне и међународне сарадње.