Бука

Сваким даном је животна средина све загађенија различитим врстама загађења усљед сталног развоја индустрије, саобраћаја и других дјелатности којима се човјек бави. Све је мање неизмијењене природе, а зоне човјекове активности се све више шире и у њима услови живота и рада све мање задовољавају најосновније захтјеве нормалног живљења.
Веће стварање добара, све бројније и брже стварање саобраћајних веза  и све шира примјена помоћних уређаја у домаћинствима, у привреди, пољопривреди и у комуналној средини, као и многи други фактори, без којих се не може замислити савремено друштво, омогућавају  удобност живота, али, истовремено доводе до угрожавања здравља људи. Једна од резултанти савременог живљења, која доводи до комплексног оштећења здравља, највише у индустријски развијеним срединама и у урбаним срединама, је бука и борба против буке и њеног дјеловања  је дио напора који се чине за побољшање услова живота и заштите животне и радне средине.

2

Бука је један од главних узрока смањења квалитета живота људи, нарочито у урбаним срединама,  гдје је константно присутна и утиче на многе аспекте свакодневног живота.

Бука је пратилац средине у којој живимо изван рада, па чак и на одмору или на путу до радног мјеста. Испитивања су већ прије 20 година показала да је око 150 милиона људи у земљама високог технолошког развоја било у својим домовима изложено звучним притисцима вишим од 65 dB. У Јапану су се људи више жалили на буку него на било који други облик загађења животне средине.

10

Бука у животној средини, или, комунална бука, како је уобичајен назив, дефинише се као бука коју стварају сви извори буке који се јављају у окружењу човјека, и која влада у стамбеним и нестамбеним зградама у насељима, искључујући буку која настаје на самом радном мјесту у индустријским погонима.
Мјерење и мапирање (израда карте) комуналне буке у складу са Европском директивом 2002/49/EC.

12

Врши се мјерење буке саобраћаја, буке производних дјелатности, буке угоститељских објеката, буке спортских дјелатности и буке градилишта и грађевинских машина.

1

Основни циљ мјерења буке је поставити систем вођења и управљања буком у циљу смањења штетног дјеловања превисоког нивоа буке околине на људе.