Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију је донијело четири нова правилника у области заштите животне средине и то: Правилник о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола, Правилник о условима за обављање дјелатности из области заштите животне средине, Правилник о садржају извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину и Правилник о критеријумима за одлучивање о потреби спровођења стратешке процјене утицаја на животну средину. Наведени  правилници су објављени у “Службеном гласнику Републике Српске“, бр. 28/13, од 04.04.2013. године.

Правилником о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола прописује се поступак ревизије и обнављања еколошких дозвола, издатих од органа надлежних за издавање дозволе. Издата дозвола подлијеже ревизији, коју надлежни орган покреће по службеној дужности или на захтјев одговорног лица.

Правилником о условима за обављање дјелатности из области заштите животне средине прописују се услови које у погледу регистрације, кадрова, техничке опремљености и радног простора морају испуњавати овлашћена правна лица за обављање стручних послова и израду документације који су утврђени прописима из области заштите животне средине.

Правилником о садржају извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину утврђује се садржај Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину. Извјештај је документ који садржи идентификацију, опис и процјену могућих значајних утицаја на животну средину због реализације плана и програма, као и варијанте разматране и усвојене на основу циљева и просторног обухвата плана и програма.

Правилником о критеријумима за одлучивање о потреби спровођења стратешке процјене утицаја на животну средину утврђују се критеријуми на основу којих се одлучује о спровођењу стратешке процјене утицаја на животну средину за планове и програме којима је предвиђено коришћење мањих површина на локалном нивоу или у случају мањих измјена планова и програма, као и за друге планове и програме који нису прописани чланом 48. став 1. Закона о заштити животне средине (“Службени гласник Републике Српске“, број 71/12).