Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске је донијело Правилник о процедури за поступак претходног обавјештења и поступак давања сагласности на основу претходног обавјештења приликом увоза и извоза одређених опасних хемикалија и производа, који је објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 33/13. 

Овим правилником прописује се процедура и рокови у којима се спроводи поступак претходног обавјештења, Списак хемикалија за поступак претходног обавјештења, образац захтјева за спровођење тог поступка и документа која се достављају уз захтјев, у којим случајевима није потребно даље спроводити поступак претходног обавјештења, процедура и рокови у којима се спроводи поступак давања сагласности на основу претходног обавјештења (енгл. Prior Informed Consent, у даљем тексту: PIC поступак), Списак хемикалија за PIC поступак, садржај захтјева за спровођење PIC поступка, рок важења сагласности, процедурa увоза одређених хемикалија, Списак опасних хемикалија и производа чији је извоз забрањен, Списак земаља чланица Ротердамске конвенције које захтијевају информације о транзиту хемикалија и садржај тих информација.

Поједини изрази употријебљени у овом правилнику имају сљедеће значење:

а) именовано државно тијело (енгл. Designated national authority, у даљем тексту: DNA), означава орган на нивоу БиХ или неке друге чланице надлежан за координацију спровођења Ротердамске конвенције о процедури давања сагласности на основу претходног обавјештења за промет одређених опасних хемикалија и пестицида у међународној трговини са циљем унапређивања сарадње и учешћа у подјели одговорности у извршавању међународних обавеза утврђених Конвенцијом,

б) изузетно опасна формулација пестицида означава хемикалију формулисану за пестицидну употребу која производи опасне ефекте на здравље људи или животну средину који су видљиви у кратком периоду након једнократног или вишекратног излагања приликом употребе пестицида,

в) увоз и извоз означава, у њиховом појединачном обиму значења, кретање од једне до друге уговорне стране, али искључујући основне транзитне операције и г) уговорна страна означава државу или регионалну организацију економске интеграције која је пристала да се обавеже Ротердамском конвенцијом и за коју је она на снази.