У циљу правног уређења области енергетске ефикасности и испуњавања обавезе из Уговорa о оснивању Енергетске заједнице југоисточне Европе, те промовисања и примјене мјера за побољшање ефикасног коришћења енергије у крајњој потрошњи, Република Српска је донијела Закон о енергетској ефикасности. Овим законом преузете су Директива 2006/32/ЕЦ о енергетској ефикасности крајње потрошње и енергетским услугама и Директива 2010/30/ЕУ о означавању производа који користе енергију, док је трећа директива којом се третира енергетска ефикасност у сектору зграда, тј. Директива 2010/31/ЕУ о енергетским карактеристикама зграда преузета кроз Закон о уређењу простора и грађењу. 

 

Циљ закона је да се примјеном политике и мјера енергетске ефикасности у крајњој потрошњи оствари одрживи енергетски развој. То подразумијева смањење негативних утицаја на животну средину, повећање сигурности снабдијевања енергијом, задовољење енергетских потреба свих потрошача, рационализацију потрошње енергије и повећање конкурентности домаће привреде.