Законска регулатива

 1. Закони
 2. Подзаконски акти

  Правилник о мјерама заштите шума и усјева од пожара („Службени гласник Републике Српске“, бр. 16/96)

  Правилник о посебним условима за вршење контролног испитивања апарата за гашење почетног пожара („Службени гласник Републике Српске“, бр. 9/96)

  Уредба о техничким нормативима заштите од пожара у објектима намјењеним за јавну употребу у којима се окупља или борави, односно ради већи број лица („Службени гласник Републике Српске“, бр. 32/12)

  Правилник о техничким захтјевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Службени гласник Републике Српске“, бр. 19/10)

  Правилник о ускладиштавању, држању и претакању запаљивих течности у продавницама запаљивих течности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 18/06)

  Правилник о условима које морају испуњавати продавнице експлозивних материја на мало, контејнери и друга приручна складишта за држање експлозивних материја и о условима и начину њиховог кориштења („Службени гласник Републике Српске“, бр. 83/06)

  Правилник о условима за изградњу бензинских станица уз регионалне, магистралне и аутопутеве („Службени гласник Републике Српске“, бр. 58/07)

  Правилник о извођењу ватромета („Службени гласник Републике Српске“, бр. 47/12)

  Правилник о минималним техничко-технолошким условима за рад пилане („Службени гласник Републике Српске“, бр. 34/03)

  Правилник о стручној спреми и начину провјере стручног знања лица која могу руковати експлозивним материјама и запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 9/03)

  Правилник о садржају и поступку израде плана заштите шуме од пожара („Службени гласник Републике Српске“, бр. 107/09)

  Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад у простору угроженом експлозивном атмосфером („Службени гласник Републике Српске“, бр. 79/11)

  Правилник о начину евидентирања и контроли промета на бензинским пумпним станицама путем уграђене опреме, увезивању предвиђене опреме, обавезама сервисера и омогућавању даљинског надзора у сврху контроле („Службени гласник Републике Српске“, бр. 39/04),

  Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о складиштењу и претакању запљивих течности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 26/12),

  Правилник о изградњи станица за снабдијевање горивом моторних возила и о складиштењу и претакању горива („Службени гласник Републике Српске“, бр. 26/12),

  Правилник о изградњи постројења за „ТНГ“, складиштењу  и претакању „ТНГ“ („Службени гласник Републике Српске“, бр. 26/12),

  Правилник о техничким  нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Службени гласник Републике Српске“, бр. 39/13),

  Правилник о техничким  нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта код којих је повећан ризик од пожара („Службени гласник Републике Српске“, бр. 39/13),

  Методологија за израду планова заштите од пожара („Службени гласник Републике Српске“, бр. 32/13),

  Правилник о техничким нормативима за израду техничке документације којом морају бити снабдјевени системи, опрема и уређаји за откривање пожара и алармирање („Службени гласник Републике Српске“, бр. 42/13),

  Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара („Службени гласник Републике Српске“, бр. 42/13),

   Правилник о условима, основама и мјерилима за разврставање привредних друштава и других правних лица, републичких органа управе и других органа и предузетника у одговарајуће категорије степена ризика угрожености од пожара („Службени гласник Републике Српске“, бр. 53/13)

  – Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 53/13)

  Правилник о вођењу евиденције о извршеним испитивању и прегледу ручних и превозних апарата за гашење почетног пожара („Службени гласник Републике Српске“, бр. 57/13)

  Правилник о униформи и функционалним ознакама ватрогасаца у професионалним ватрогасним јединицама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 63/13, 72/13 и 76/13)

  Правилник о техничким нормативима заштите од пожара у објектима намијењеним за јавну употребу у којима се окупља и борави или ради већи број лица („Службени гласник Републике Српске“, бр. 64/13)

  Правилник о програму и начину полагања стручног испита за професионалне ватрогасце и руководиоце акције гашења пожара („Службени гласник Републике Српске“, бр. 69/13)

  Правилник о начину превоза опасних материја у друмском саобраћају („Службени гласник Републике Српске“, бр. 69/13)

  Правилник о начину превоза опасних материја у жељезничком саобраћају („Службени гласник Републике Српске“, бр. 69/13)

  Правилник о начину превоза опасних материја у на унутрашњим пловним путевима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 69/13)

  Правила службе у ватрогасним јединицама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 74/13)

 3. Списак прописа из области заштите од пожара који се примјењују до доношења прописа Републике Српске

  Правилник о смјештају и држању уља за ложење („Службени лист СФРЈ“, бр. 45/67)

  Правилник  о  техничким  мјерама  за  погон  и  одржавање  електроенергетских постројења („Службени лист СФРЈ“, бр. 19/68)

  Правилник  о  заштити  на  раду  при  изради  експлозива  и  барута  и  манипулисању експлозивима и барутима („Службени лист СФРЈ“, бр. 56/69) 

  Правилник  о  техничким  нормативима  за  заштиту  од  статичког  електрицитета („Службени лист СФРЈ“, бр. 62/73) 

  Технички прописи о громобранима („Службени лист СФРЈ“, бр. 13/68 и 13/78) 

  Правилник  о  техничким  нормативима  за  заштиту  нисконапонских  мрежа  и припадајућих трансформаторских станица („Службени лист СФРЈ“, бр. 13/78) 

  Правилник о ватрогасној служби на аеродрому („Службени лист СФРЈ“, бр. 13/79) 

  Правилник  о  техничким  нормативима  за  покретне  затворене  судове  за компримиране течне и под притиском растворене гасове („Службени лист СФРЈ“, бр. 25/80 и 9/86) 

  Правилник о техничким нормативима за уређаје за аутоматско затварање врата или клапни отпорних према пожару („Службени лист СФРЈ“, бр.35/80) 

  Правилник  о  југословенским  стандардима  за  противексплозијску  заштиту („Службени лист СФРЈ“, бр.18/61) 

  Правилник о техничким нормативима за стабилне посуде под притиском („Службени лист СФРЈ“, бр. 16/83) 

  Правилник  о  техничким  нормативима  за  системе  за  одвођење  дима  и  топлоте насталих у пожару („Службени лист СФРЈ“, бр. 45/83) 

  Правилник  о  техничким  нормативима  за  заштиту  високих  објеката  од  пожара („Службени лист СФРЈ“, бр. 7/84) 

  Правилник  о  техничким  нормативима  за  уређаје  у  којима  се  наносе  и  суше премазна средства („Службени лист СФРЈ“, бр. 57/85) 

  Правилник  о  техничким  нормативима  за  постављање  котларница  на  отвореном простору („Службени лист СФРЈ“, бр. 12/85) 

  Правилник о техничким условима и нормативима за безбједан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима и нафтоводима и гасоводима за међународни транспорт („Службени лист СФРЈ“, бр. 26/85) 

  Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија („Службени лист СФРЈ“, број 24/87) 

  Правилник  о  техничким  нормативима  за  електричне  инсталације  ниског  напона („Службени лист СФРЈ“, бр. 53/88 и 54/88) 

  Правилник о техничким нормативима за стабилне уређаје за гашење пожара угљен-диоксидом („Службени лист СФРЈ“, бр. 44/83 и 31/89) 

  Правилник о техничким нормативима за системе за вентилацију или климатизацију („Службени лист СФРЈ“, бр. 38/89) 

  Правилник  о  техничким  нормативима  за  постављање  стабилних  судова  под притиском за течни угљен-диоксид („Службени лист СФРЈ“, бр.39/90) 

  Правилник  о  техничким  нормативима  за  цијевне  водове  за  гасовити  кисеоник („Службени лист СФРЈ“, број 52/90) 

  Правилник  о  техничким  нормативима  за  преглед  и  испитивање  стабилних  судова под притиском за течни угљен-диоксид („Службени лист СФРЈ“, број 76/90) и  

  групе југословенских стандарда са обавезном примјеном.