Законска регулатива

 1. Закони
 2. Подзаконски акти

   – Правилник о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини („Службени глaсник Републике Српске“, број: 66/08)

  – Правилник о поступку и роковима превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и превентивних и периодичних испитивања услова радне средине („Службени глaсник Републике Српске“, број: 66/08, 52/09 и 107/09)

  – Правилник о садржају и начину издавања обрасца извјештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом („Службени глaсник Републике Српске“, број: 66/08)

  Правилник о претходним и периодичним љекарским прегледима радника на радним мјестима са повећаним ризиком („Службени глaсник Републике Српске“, број: 68/08)

  Правилник о висини трошкова поступка утврђивања испуњености прописаних услова у области заштите и здравља на раду („Службени глaсник Републике Српске“, број: 67/08)

  Правилник о висини трошкова за издавање лиценци  („Службени глaсник Републике Српске“, број: 66/08, 28/12 и 52/12)

  Правилник о стручном испиту из области заштите на раду („Службени глaсник Републике Српске“, број: 70/08)

  Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области заштите и здравља на рада („Службени глaсник Републике Српске“, број: 70/08 и 58/11)

  Правилник о начину вођења евиденција („Службени глaсник Републике Српске“, број: 63/09)

  Правилник о начину и поступку оспособљавања радника за безбједан и здрав рад („Службени глaсник Републике Српске“, број: 42/11)

  Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад у простору угроженом експлозивном атмосфером („Службени глaсник Републике Српске“, број: 79/11)

  Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад („Службени глaсник Републике Српске“, број: 30/12)

  Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду („Службени глaсник Републике Српске“, број: 23/13)

  Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при ручном преношењу терета („Службени глaсник Републике Српске“, број: 79/13)

  Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном („Службени глaсник Републике Српске“, број: 112/13)

 3. Списак прописа из области заштите и здравља на раду који се примјењују до доношења одговарајућих прописа Републике Српске

  Општи Правилник о хигијенским и техничким заштитним мјерама при раду („Службени лист ФНРЈ”, бр. 16/47, 18/47 и 36/50)

  Правилник о хигијенским и техничким заштитним мјерама при раду у кудељарама („Службени лист ФНРЈ”, бр. 46/47 и 36/50)

  Правилник о хигијенским и техничким заштитним мјерама при раду у графичким предузећима (“Службени лист ФНРЈ“, бр. 56/47)

  Правилник о хигијенско-техничким заштитним мјерама при раду у фабрикама стакла-стакларама („Службени лист ФНРЈ”, бр. 14/48 и 18/48)

  Правилник о хигијенским и техничким мјерама при раду у каменоломима и цигланама као и код вађења глине, пијеска и шљунка („Службени лист ФНРЈ”, бр. 69/48)

  Правилник о техничким и здравствено-техничким мјерама на радовима при хемијско-техничким процесима („Службени лист ФНРЈ”, бр. 55/50)

  Правилник о техничким и здравствено-техничким мјерама при раду у црној металургији („Службени лист ФНРЈ”, бр. 7/55)

  Правилник о хигијенским и  техничким мјерама при ронилачким радовима („Службени лист ФНРЈ”, бр. 36/58)

  Правилник о заштити на раду при термичком обрађивању легура лаких метала у купаоницама са нитратним солима („Службени лист СФРЈ”, бр. 48/65)

  Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и истовару терета из таквих возила („Службени лист СФРЈ”, бр. 17/66)

  Правилник о заштити на раду при одржавању моторних возила и превозу моторним возилима („Службени лист СФРЈ”, бр. 55/65)

  Правилник о мјерама и нормативима заштите на раду на оруђима за рад („Службени лист СФРЈ”, бр. 18/91)

  Правилник о заштити на раду у пољопривреди („Службени лист СФРЈ”, бр. 34/68)

  Правилник о заштити на раду у грађевинарству („Службени лист СФРЈ”, бр. 42/68 и 45/68)

  Правилник о мјерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама („Службени лист СФРЈ”, бр. 21/92)

  Правилник о посебним мјерама и нормативима заштите на раду при преради и обради коже, крзна и отпадака од коже („Службени лист СФРЈ”, бр. 47/70)

  Правилник о заштити на раду и о техничким мјерама за развијаче ацетилена и ацетиленске станице („Службени  лист СФРЈ”, бр. 6/67, 29/67, 27/69 и 52/90 и 6/92)

  Правилник о заштити на раду у шумарству („Службени лист СР БиХ, бр. 20/85)

  Правилник о заштити на раду при механичкој преради и обради дрвета и сличних материјала („Службени лист СР БиХ, бр. 5/86)

  Наредба о забрани употребе моторних бензина за одмашћивање, прање или чишћење металних дијелова и предмета од другог материјала  („Службени лист СФРЈ”, бр. 23/67)

  Правилник о општим мјерама и нормативима заштите при раду са дизалицама („Службени лист СФРЈ“,  бр. 30/69 и 41/69)

  Правилник о мјерама застите при руковању експлозивним средствима и минирању у рударству („Службени лист СФРЈ”, бр. 9/67, 35/67, 25/72)

  Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације нистког напона („Службени лист СФРЈ“, бр. 53/88)

  Правилник о заштити на раду при коришћењу електричне енергије („Службени лист СР БиХ”, бр. 34/88, 54/88)

  Правилник о заштити на раду на жељезницама („Службени лист СР БиХ”, бр. 42/86 и 3/87)

  Правилник о посебним мјерама заштите на раду при производњи и преради обојених метала („Службени лист СФРЈ“, бр. 31/86)

  Правилник о хигијенско-техничким заштитним мјерама при лучко-транспортном раду („Службени лист СФРЈ“, бр. 14/64)

  Правилник о заштити на раду с уређајима за укрцавање и искрцавање терета на поморским бродовима и пловилима унутрашње пловидбе („Службени лист СФРЈ“, бр. 32/66)

  Правилник о техничким и здравствено-техничким заштитним мјерама на пловним објектима унутрашње пловидбе („Службени лист ФНРЈ”, бр. 20/50)

  Правилник о пружању прве помоћи у случају повреда и обољења радника на раду („Службени лист СРБИХ“ бр. 38/86)

  Правилник о обавезном атестирању пењалица за дрвене стубове за водове и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћеног за атестирање тих производа („Службени лист СФРЈ“, бр. 67/89)

  Наредба о обавезном атестирању шљемова за заштиту у индустрији („Службени лист СФРЈ, бр. 4/82 и 43/82)