Законска регулатива

Законски и подзаконски акти из области заштите животне средине у Републици Српској

 1. Закон о заштити животне средине (Службени гласник Републике Српске, 71/12)

  -Правилник о најбољим расположивим техникама за постизање стандарда квалитета животне средине („Службени гласник Републике Српске“, бр. 22/08)
  -Правилник о еко-ознакама и начину управљања еко-ознакама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 22/08)
  -Правилник о условима за подношење захтјева за издавање еколошке дозволе за постојећа постројења („Службени гласник Републике Српске“, бр. 64/10)
  -Правилник о роковима за подношење захтјева за издавање еколошке дозволе за постојећа постројења („Службени гласник Републике Српске“, бр. 64/10)
  -Правилник о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача („Службени гласник Републике Српске“, бр. 92/07)
  -Правилник о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријума за одлучивање обавези спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/12)
  -Правилник о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/12)
  -Упутство о садржају студије утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/05)
  -Правилник о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске“, бр. 28/13)
  -Правилник о условима за обављање дјелатности из области заштите животне средине („Службени гласник Републике Српске“, бр. 28/13)
  -Правилник о садржају извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Српске“, бр. 28/13)
  -Правилник о критеријумима за одлучивање о потреби спровођења стратешке процјене утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Српске“, бр. 28/13)

 2. Закон о заштити ваздуха (Службени гласник Републике Српске, бр. 124/11)

  -Правилник о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, бр. 3/15)
  -Уредба о одређивању зоне и агломерација („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/12)
  -Уредба о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/12)
  -Уредба о условима за мониторинг квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/12)
  -Уредба о успостављању републичке мјере мјерних станица и мјерних мјеста („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/12)
  -Уредба о граничним вриједностима емисије загађујућих материја у ваздух („Службени гласник Републике Српске“, бр. 39/05)
  -Уредба о постепеном искључивања супстанци које оштећују озонски омотач („Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/05)
  -Правилник о мониторингу емисија загађујућих материја у ваздух („Службени гласник Републике Српске“, бр. 39/05 и 90/06)
  -Правилник о граничним вриједностима емисије у ваздух из постројења за спаљивање отпада („Службени гласник Републике Српске“, бр. 39/05)
  -Правилник о ограничењу емисије у ваздух из постројења за спаљивање биомасе („Службени гласник Републике Српске“, бр. 85/05 и 52/09)
  -Правилник о условима за рад постројења за спаљивање отпада („Службени гласник Републике Српске“, бр. 39/05)
  -Правилник о емисији испарљивих органских једињења („Службени гласник Републике Српске“, бр. 39/05)

 3. Закон о управљању отпадом (Службени гласник Републике Српске, бр. 53/02 и 65/08)

  -Правилник о садржини, начину вођења и изгледу регистра издатих дозвола за управљање отпадом („Службени гласник Републике Српске“, бр. 43/15)
  -Правилник о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом („Службени гласник Републике Српске“, бр. 43/15)
  -Правилник о садржини програма мјера са динамиком прилагођавања за рад постојећих депонија („Службени гласник Републике Српске“, бр. 41/15)
  -Уредба о одлагању отпада на депонију („Службени гласник Републике Српске“, бр. 36/15)
  -Правилник о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник Републике Српске“, бр. 21/15)
  -Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник Републике Српске“, бр. 21/15)
  -Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске“, бр. 19/15)
  -Правилник о обрасцу захтјева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада („Службени гласник Републике Српске“, бр. 18/15)
  -Уредба о управљању амбалажом и амбалажним отпадом („Службени гласник Републике Српске“, бр. 50/11, 7/12-исправка и 38/13)
  -Правилник о смањењу амбалажног отпада („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/12)
  -Правилник о садржају плана прилагођавања за постојећа постројења и уређаје дјелатности управљања отпадом и активностима које предузима надлежни орган („Службени гласник Републике Српске“, бр. 39/05)
  -Правилник о врстама отпада и дјелатностима управљања отпадом за које је потребна дозвола („Службени гласник Републике Српске“, бр. 39/05 и 03/07)
  -Правилник о категоријама отпада са каталогом („Службени гласник Републике Српске“, бр. 39/05)
  -Правилник о категоријама отпада, карактеристикама које га сврставају у опасни отпад, дјелатностима поврата компоненти и одлагања отпада („Службени гласник Републике Српске“, бр. 39/05)
  -Правилник о финансијским гаранцијама којима се може осигурати прекогранично кретање отпада („Службени гласник Републике Српске“, бр. 86/05)
  -Правилник о транспорту опасног отпада („Службени гласник Републике Српске“, бр. 86/05)
  -Правилник о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавача на одговорно лице система за прикупљање отпада („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/05)
  -Правилник о управљању медицинским отпадом („Службени гласник Републике Српске“, бр. 90/06)
  -Правилник о поступку класификације и означавање амбалаже („Службени гласник Републике Српске“, бр. 08/12)
  -Правилник о начину управљања отпадним гумама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/12)

 4. Закон о заштити природе (Службени гласник Републике Српске, бр. 113/08)

  -Правилник о начину успостављања и управљања информативним системом за заштиту природе и систему праћења („Службени гласник Републике Српске“, бр. 85/05)
  -Правилник о систему праћења намјерног држања и убијања заштићених животиња („Службени гласник Републике Српске“, бр. 85/05)
  -Правилник о садржају, утврђивању и начину спровођења мјера управљања заштићеним подручјима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 56/09)
  -Правилник о регистру заштићених природних добара („Службени гласник Републике Српске“, бр. 79/11)
  -Уредба о Црвеној листи заштићених врста флоре и фауне Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/12)
  -Црвена листа заштићених врста флоре и фауне Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/12)

 5. Закон о националним парковима (Службени гласник Републике Српске, бр. 75/10)

  -Правилник о унутрашњем реду у националном парку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 83/11)
  -Правилник о службеној униформи, легитимацији и употреби службеног наоружања службе надзора у националном парку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 83/11)

 6. Закон о водама (Службени гласник Републике Српске, бр. 50/06 и 92/09)

  -Правилник о начину одржавања ријечних корита и водног земљишта („Службени гласник Републике Српске“, бр. 34/03)
  -Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/03)
  -Правилник о мјерама заштите, начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите подручја на којима се налазе изворишта, као и водних објеката и вода намијењених људској употреби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 07/03)
  -Правилник о условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“, бр. 44/01)
  -Правилник о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник Републике Српске“, бр. 44/01)
  -Правилник о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и
  насеља гдје нема јавне канализације („Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/01)
  -Уредба о начину учешћа јавности у управљању водама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 35/07)
  -Уредба о класификацији вода и категоризацији водотока („Службени гласник Републике Српске“, бр. 42/01)
  -Правилник о условима које морају испуњавати водопривредне лабораторије као правна лица или у оквиру правних лица коаје врше одређену врсту испитивања квалитета површинских, подземних и отпадних вода („Службени гласник Републике Српске“, бр. 44/01)
  -Уредба о начину, поступку и роковима обрађивања и плаћања посебних водних накнада („Службени гласник Републике Српске“, бр. 53/11, 16/12 и 44/13)
  -Одлука о посебним стопама водних накнада („Службени гласник Републике Српске“, бр. 24/11)
  -Правилник о начину и методама одређивања степена загађености отпадних вода као основице за утврђивање водне накнаде („Службени гласник Републике Српске“, бр. 79/11, 25/12 и 21/12)

 7. Закон о заштити од нејонизујућих зрачења (Службени гласник Републике Српске, бр. 2/05)

  -Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса („Службени гласник Републике Српске“, бр. 112/05)
  -Правилник о заштити од електромагнетских поља („Службени гласник Републике Српске“, бр. 112/05, 40/07, 104/14 и 117/14)