Заштита од пожара и експлозија

Улога ЈНУ Института за заштиту и екологију Републике Српске је давање стручне оцјене о примјени прописа и стандарда и других норматива заштите од пожара у техничкој документацији и израду планова заштите од пожара и оперативно тактичких планова за физичка и правна лица, као и израду општинских планова заштите од пожара и елабората заштите од пожара као прилога пројектној документацији за грађење објеката, израда елабората о зонама опасности код експлозивно угрожених објеката, преглед апарата за гашење пожара и израду атестне документације за опрему и средства која се користе у сегменту заштите од пожара, преглед хидрантске мреже и уређаја и система за дојаву пожара, стационарних система за гашење пожара и др. 

Институт врши обуку радника из области заштите од пожара и експлозија, стручно оспособљавање возача моторних возила којима се превозе опасне материје и других лица која учествују у превозу тих материја (АДР), као и израду нормативних аката (правилника и сл) и др.

Институт обавља и све друге послове прописане Законом о заштити од пожара Републике Српске, другим законима, правилницима и стандардима у области заштите од пожара.