Министарство здравља и социјалне заштите је донијело Правилника о начину вођења Инвентара хемикалија (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 46/14).

Правилником се уређују начин вођења Инвентара хемикалија, доња граница за увоз или производњу опасне хемикалије изнад које се хемикалија уписује у Инвентар хемикалија, поступак уписа хемикалије у Инвентар хемикалије, хемикалије које се не уписују у Инвентар хемикалија, као и производи за које је обавезан упис у Инвентар хемикалија.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину вођења Инвентара хемикалија (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 113/09).