Извор:www.medicicom.com 11.11.2009.
Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука – научноистраживачки институт у Бањалуци је јавна научно истраживачка, консултантска, пројектна и образовна институција у области управљања ризиком у подручјима заштите здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне и радне средине. Шта се крије иза ове правнички „обојене“ дефиниције? Могући одговор је у приближавању дјелатности у њеним појединачним сегментима.                    

 
Заштита и здравље на раду

 
Према актуелном Закону о заштити на раду РС, сваки послодавац је обавезан да донесе акт о процјени ризика за сва радна мјеста и да утврди начин и мјере за његово отклањање. Процјена ризика заснива се на анализи вјероватноће настанка и тежине могуће повреде на раду, оштећења здравља, професионалне болести и болести у вези са радом. Одлуком о покретању поступка за процјену овог ризика послодавац је дужан одредити једно или више одговорних лица за сам поступак. Тако за стручно лице из реда запослених послодавац може одредити лица са положеним стручним испитом и лиценцом за обављање послова заштите на раду или да ангажује правно лице, односно Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука. На основу процијењених ризика на радном мјесту и радној средини послодавац утврђује начин и мјере за њихово спречавање, отклањање или смањење на најмању могућу мјеру.

Правилником се прописује поступак и рокови превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад. Ови прегледи се врше прије коришћења опреме за рад, послије реконструкције или неке хаварије или прије почетка рада на новом радном мјесту. Периодични прегледи се обављају у роковима утврђеним техничким прописима и стандардима, односно упуствима произвођача, а најкасније у року од три године од дана посљедњег прегледа. О извршеном прегледу и испитивању опреме за рад издаје се стручни налаз, исправа употребна дозвола чиме се доказује да су испуњени услови прописани Законом о заштити на раду. За све поменуте прегледе и испитивања Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука, као установа од републичког значаја, има одговарајућу опрему и лиценцу надлежних министарстава Владе РС.

Институт обавља прегледе услова радне средине и мјерења параметара који повољно или неповољно утичу на квалитет радне средине. Тако се провјеравају микроклиматски фактори, освијетљеност радних просторија, ниво укупне буке, вибрација, концентрација прашине, доза радиоактивног зрачења у ваздуху, уопште преглед општег стања у радној средини. Како је циљ испунити многобројне конкретне захтјеве наручиоца Институт се бави и испитивањем и мјерењем електромагнетних зрачења у животној и радној средини. Та зрачења могу бити блиска (зрачења мобилних телефона и преносних телекомуникационих уређаја) и далека (зрачења ТВ и радио предајника и мобилних станица). Институт прати европску регулативу и стандарде и у том смислу је у току је набавка опреме и оспособљавање Института за мјерење УВ и ИР зрачења, укључујући и ласерска зрачења. Тиме ће бити једина институција у Републици Српској и БиХ која ће бити кадровски и материјално опремљена за мјерење зрачења које емитују ласери у медицини, УВ лампе, соларијуми и сл. Истраживања утицаја вибрација на здравље и комфор човјека у Институту изводе према методама ИСО 2631 и ИСО 5349, а резултати се оцјењују према европској директиви ЕС 44/2. Сва мјерења се врше најсавременијом, намјенском опремом произведеном према захтјевима стандарда ИСО 8141. Иако у БиХ не постоји Правилник који регулише хумане вибрације, Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука одговара свим условима тржишта и строгим прописима и прохтјевима Европске уније.

Радне организације односно послодавци дужни су да воде рачуна о особинама шкодљивих супстанција које се употребљавају при раду или се могу појавити на радним мјестима, о задржавању и кретању запослених лица, као и о степену опасности до којег су, или могу да буду изложена ова лица. Они су дужни да обезбиједе периодично или трајно испитивање загађености атмосфере радних мјеста појединим отровним супстанцијама. У вези с тим Институт је уз подршку Министарства науке и технологије РС набавио најсавременију опрему која постоји у ЕУ за мјерење хемијских штетности у ваздуху радних простора и једина је институција из РС која је у потпуности оспособљена за ову врсту мјерења. Наведена опрема мјери: угљендиоксид, азотсубоксид, азотмоноксид, азотдиоксид, метан, сумпордиоксид, изопропанол, фенол, метанол, етанол, угљенмоноксид, угљениксулфид, бензен, толуен, пиридин, пропан, бутан, изобутан, изопентан, етан, хлороводоник, ацетон, акролеин, формалдехид, ацеталдехид и низ других значајних супстанција које се налазе у радној и животној средини.

Заштита животне средине


  По организацији свога рада и дјелатности, може одговорити на све постављене задатке и изазове у екологији и заштити животне средине. У овом сегменту рада Институт води бригу о неколико битних фактора за живот човјека као што су квалитет ваздуха, заштита од буке, квалитет вода и земљишта, очување биодиверзитета, управљање отпадом. У том контексту Институт ради студије о утицају поменутих фактора на животну средину, планове активности за постепено смањивање загађења, управљање отпадом као и мониторинг еколошких ризика. Примарни задатак је израда документације која претходи еколошкој дозволи коју издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Владе РС. Израда ове документације обухвата све објекте у било којој грани индустрије. Институт посједује савремену станицу за мониторинг квалитета ваздуха у градуБањалука. Ова станица има мониторе за мјерење концентрације озона, угљенмоноксида, укупних азотних оксида, азот диоксида, азотмонокида, сумпордиоксида и нивоа концентрације лебдећих честица (прашине) у ваздуху, као и специфичних параметара, као што су угљендиоксид, метан, неметански угљоводоници и др.

Институт врши мјерење комуналне буке, као што је бука саобраћаја, производних дјелатности, угоститељских објеката, спортских дјелатности и градилишта и грађевинских машина, у циљу постављања система вођења и управљања буком у циљу смањења штетног дјеловања превисоког нивоа буке околине на људе. Мапа буке даје основне податке за потребна истраживања и праћења у подручју заштите од буке, изложености буци, поремећајима везаним за здравствене аспекте буке као и развој нових облика и мјера заштите од буке.

 Пратећи научно-техничка достигнућа и захтјеве на унапређењу услова здраве радне и животне средине, тим високообразованих стручњака из области заштите ваздуха, воде, земљишта, биодиверзитета, као и из области управљама отпадом постигао је завидне резултате на унапређењу животне средине. Њихово искуство и интердисциплинарни приступ рјешавању проблема гарантује да ће се сваки посао успјешно обавити. У сопственој лабораторији, користећи најсавременије стационарне и мобилне уређаје, апарате и инструменте, могуће је идентификовати различите параметре, прописане европским стандардима који штетно утичу на животну средину. 

 
Заштита од пожара 

 
Одјељење за заштиту од пожара и експлозије има широк спектар дјелатности: пројектовање система заштите, стручних мишљења, сервисирања и испитивања заштите од пожара до израде студија и мишљења из пројеката од републичког и општег друштвеног интереса. Институт је овлашћен за израду стручне оцјене о примјени прописа и стандарда и осталих норматива заштите од пожара у техничкој документацији, те израду елабората заштите од пожара као прилога пројектној документацији за грађење објекта. Планови заштите од пожара раде се за сва предузећа, а оперативни и тактички за предузећа и установе у којима се окупља већи број људи (болнице, школе и остали јавни објекти гдје долазе странке).
Институт учествује, такође, и у изради дијела техничке документације за објекте за које одобрење за грађење издаје општински орган управе. 

 
Образовање 

 
Институт много улаже у перманентно образовање кадрова за све врсте занимања, као што је, између осталих, општа обука из области заштите на раду, заштите од пожара и специјалистичке обуке као нпр. превоз опасних материја у међународном друмском саобраћају, руковање запаљивим, експлозивним и токсичним супстанцама у радној и животној средини, транспорт, складиштење и депоновање запаљивих, експлозивних и токсичних супстанци и сл. 

 
Научноистраживачки рад 

 
Важно је на крају истаћи да се ова научноистраживачка институција од конкурената настоји одвојити кроз отворену и фер тржишну утакмицу доказујући се квалитетом својих услуга. Институт реализује научноистраживачке и пројекте развоја технологије у области управљања ризиком у заштити, проводи фундаментална развојна и примијењена истраживања у области безбједног рада и заштите животне средине. Проводи функционално образовање и иновирање знања у овим поменутим областима и зато се појављује као организатор домаћих и међународних стручних и научних скупова. Развија и међународну сарадњу у области одрживог развоја и запштите животне и радне средине, а активан је и у издавачкој дјелатности. У Институту је већ четврту годину имплементиран систем управљања квалитетом усаглашен са међународним стандардима ИСО 9001:2000. Овај сертификат Институту издат од реномиране интернационалне институције за квалитет процеса рада доказује да је он на правом путу да властитим потенцијалом и оствари своју мисију али и визију.