Народна скупштина Републике Српске је на Осамнаестој сједници, одржаној 17. маја 2012. године, усвојила Стратегију хемијске безбједности Републике Српске од 2012. до 2016. године. Одлука о усвајању Стратегије је објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 49/12.

Разлози за доношење Стратегије хемијске безбједности Републике Српске од 2012. до 2016. године налазе се у потреби да се осигура висок ниво заштите здравља људи и животне средине од могућих штетних ефеката од опасних хемикалија и производа који их садрже кроз поштовање процедура за њихово стављање на тржиште Републике Српске у складу са Законом, а које су у складу са прописима и стандардима ЕУ из ове области.

CLP

Исто тако разлог за доношење ове стратегије јесте наставак континуитета у примјени прописа из области опасних хемикалија и извршавање преузетих обавеза на основу потписаног Споразума о стабилизацији и придруживању, што је такође детаљно истакнуто у Стратегији.

У Стратегији је наглашено да хемикалије утичу на готово сваки дио живота човјека, успостављање система безбједног управљања хемикалијама омогућава максимално искориштавање свих позитивних ефеката хемикалија на економски развој и квалитет живота, али и ефикасно спречавање њихових могућих штетних утицаја на људско здравље и животну средину. Због тога је у интересу свих, па и Републике Српске да стално води бригу и подстиче развој свог система хемијске безбједности.

У Стратегији је наглашено да су све државе свијета још 1992. године, прихватањем Агенде 21 – УН конференције о животној средини и развоју (United Nations Conference on Environment and Development – UNCED), посебно Поглавља 19, обавезале да ће ојачати националне капацитете и за безбједно управљање хемикалијама, што укључује: одговарајуће законодавство, прикупљање и праћење података, успостављање безбједног управљања хемикалијама, стварање административних капацитета за управљање хемикалијама укључујући образовање, успостављање одговарајуће контроле, те успостављање ефикасног система приправности и интервенција. Кроз разне међународне организације државе су се обавезале на спровођење бројних европских конвенција и конвенција Уједињених нација (УН) којима је уређено сигурно управљање хемикалијама.

Међувладин форум за хемијску безбједност (Intergovernmental Forum on Chemical Safety) подстиче државе да израде своје националне стратегије, програме и акционе планове за хемијску безбједност, што је посебно потврђено на Међународној конференцији о управљању хемикалијама (International Conference on Chemical Management – ICCM) одржаној у Дубаију 2006. године, када је усвојен и Стратешки приступ међународном управљању хемикалијама (Strategic Approach to International Chemicals Management – SAICM). SAICM програм обавезује државе да сачине оцјену затеченог стања и израде националне програме безбједног управљања хемикалијама.

Наведено је и да је Република Српска успоставила и стално унапређује свој систем управљања хемикалијама, у складу са директивама и другим актима Европске уније и у вези с тим израђује и Стратегију хемијске безбједности као подлогу за успостављање интегралног, ефикасног и рационалног система безбједног управљања хемикалијама у складу с прописима и праксом Европске уније.

Улога Стратегије хемијске безбједности је да се утврде главни стратешки циљеви и мјере за успостављање рационалног, ефикасног, динамичног и интегрисаног система хемијске безбједности, који ће бити у потпуности усаглашен са правном тековином и праксом Европске уније, у циљу ефикасног и транспарентног спровођења политике на пољу безбједног кориштења хемикалија, заштите здравља грађана и заштите радне и животне средине.

Сврха стратегије је да међуресорном сарадњом утврди равномјеран развој свих аспеката заштите здравља и заштите животне и радне средине од штетних ефеката хемикалија уз одговарајућу надоградњу постојећих система заштите, као што је: општа заштита од опасних хемикалија, заштита здравља од штетних хемикалија у производима за људску употребу, заштита здравља од штетних хемикалија у животној средини, те изградња система превенције, приправности и одговора на несреће са хемикалијама.

Произвођач, увозник и даљи корисник опасне хемикалије или производа који је садржи, обавезан је да одређене хемикалије и производе које ставља на тржиште класификује, обиљежи и пакује у складу са Законом.

Класификација хемикалија у одређене класе опасности врши се у складу са Глобално хармонизованим системом (GHS) на основу критеријума прописаних Законом. Процјена опасности хемикалије врши се на основу података о њиховим физичким и хемијским својствима, својствима која утичу на живот и здравље људи (токсиколошка својства) и својствима која утичу на животну средину (еко-токсиколошка својства).

Класификација производа који садрже опасне хемикалије врши се методом израчунавања опасности на основу података о својствима супстанци садржаних у производу, те на основу анализе постојећих података о опасности коју тај производ представља, као и на основу искуствених података у дуготрајној употреби хемикалија.

ghs_pictograms1

Будући да су у примјени два система класификације, стари DSD/DPD систем (на основу Директива 67/548/ЕЕЗ и 1999/45/ЕЗ) и нови CLP систем (у складу са Уредбом 1272/2008 и GHS-ом), Закон је предвидио сљедећи прелазни период са једног система на други:

до 1. децембра 2010. године за супстанце се примјењује стари DSD систем, након чега све сусптанце морају бити обиљежене у складу са новим CLP системом. Супстанце које су стављене у промет прије овог рока могу да буду класификоване по старом систему најкасније до 1. децембра 2012. године. Од 1. децембра 2010. године до 1. јуна 2015. године, супстанце могу бити класификоване паралелно по оба система класификације и

до 1. јуна 2015. године за смјесе се примјењује стари DPD систем, након чега све смјесе морају бити обиљежене у складу са новим CLP системом. Смјесе које су стављене у промет прије овог рока могу да буду класификоване по старом систему најкасније до 1. јуна 2017. године. У периоду до 1. јуна 2015. године, смјесе могу бити класификоване паралелно по оба система класификације.

Стратегијом и Законом о хемикалијама је прописана и обавеза стицања знања о заштити од опасних хемикалија кроз процес континуиране едукације – стручног оспособљавања за рад са опасним хемикалијама и производима који их садрже (средства за заштиту биља и биоциди) који путем семинара за одговорна лица и раднике организује Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт, Бања Лука у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите.

С обзиром на то да се едукација у континуитету одвија од доношења Закона, постигнут је напредак у упознавању одговорних лица и радника са одредбама Закона и условима за безбједно руковање хемикалијама. Наставком програма едукације потребно је и руководство предузећа упознати са обавезама које произлазе из овог закона, као и са степеном безбједности здравља запослених, грађана и животне средине, који се постиже њиховим поштовањем.

Цијели текст Стратегије можете преузети на сајту Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.