Научноистраживачки рад

ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука је јавни научноистраживачки институт који се бави мултидисциплинарним истраживањима у животној и радној средини, уз коришћење научне теоријско-методолошке основе.
На ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука обавља се научноистраживачки рад кроз израду научноистраживачких пројеката којима се стварају научне референце, стичу потребна  искуства и обезбјеђују материјални предуслови за даљи развој Института.
Научни радници и истраживачи Института активно учествују на међународним и националним научним и научно-стручним  скуповима. Редовно се публикује већи број научних и научностручних радова у међународним и националним зборницима радова и часописима.
Успоставља се и наставља сарадња са другим институтима и институцијама, а посебно са универзитетима у Републици Српској, Федерацији БиХ, земљама региона и Европе у циљу заједничке реализације научноистраживачких пројеката и проширивања научне и стручне сарадње.
Редовно се врши набавка-куповина научних и стручних књига, часописа  и  остале периодике за библиотеку Института.
Институт обавља основна, примијењена и развојна истраживања. Научноистраживачки рад се реализује  кроз:
 
• истраживање,
• научно и стручно верификовање резултата,
• образовање, оспособљавање и иновирање знања,
• научно-стручна савјетовања, 
• публиковање резултата,
• примјену теоријских и емпиријских резултата у пракси.

У складу са наведеним, обавља се:

• Израда и реализација научноистраживачких пројеката у области заштите животне и радне средине, заштите од пожара и експлозија, управљања хемикалијама и енергетске ефикасности грађења;
• Фундаментална, развојна и примијењена истраживања у заштити животне и радне средине, заштити од пожара и експлозија, управљања хемикалијама и енергетске ефикасности грађења;
• Израда и реализација научноистраживачких пројеката у области заштите животне и радне средине, заштите од пожара и експлозија, управљања хемикалијама и енергетске ефикасности грађења;
• Функционално образовање и иновирање знања у области безбједног рада и заштите животне средине, управљања хемикалијама и енергетске ефикасности грађења;
• Организација домаћих и међународних научних и стручних скупова и семинара;
• Научна и економска валоризација ефеката испоручених услуга из области безбједног рада и заштите животне и радне средине;
• Организација међународне сарадње у области дјеловања;
• Издавачка дјелатност

Институт је организовао низ семинара из области заштите животне и радне средине, у складу са интересовањем и потребама тржишта.
Институт (с)проводи активности на оспособљавању младих научних кадрова Института за будући самостални научноистраживачки  рад.
Институт наставља активности на опремању и осавремењавању постојећих лабораторија.
Институт спроводи усавршавање кадрова Института у земљи и иностранству: постдипломске студије, докторске студије, студијски боравци, преко Министарства науке и технологије и Министарства просвјете и културе или по позиву из иностранства у оквиру различитих програма владиних и невладиних организација.
Институт проширује сарадњу са привредним субјектима у области пружања научно-стручних услуга и реализацији заједничких пројеката.
Циљ је обезбиједити адекватне финансијске, кадровске и материјалне предуслове за научноистраживачки и стручни рад у циљу да ЈНУ Институ за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука постане стратешки и незаобилазан партнер Владе РС у области заштите животне и радне средине, заштите од пожара и експлозија, управљања хемикалијама и енергетске ефикасности грађења, што мислимо да је реална потреба, и (наш крајњи заједнички) стратешки циљ и интерес Републике Српске.