На основу Закона о хемикалијама министар здравља и социјалне заштите је донио нови правилник у области хемикалија и то Правилник о садржају безбједносно-техничког листа (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 104/13).

CLP

Овим правилником прописује се садржај информација у безбједносно-техничком листу (БТЛ), о опасној хемикалији или производу и начин израде БТЛ-а, од стране правног лица које ставља опасну хемикалију или производ на тржиште Републике Српске.

БТЛ треба да садржи податке сврстане у 16 наслова датих у Садржају безбједносно-техничког листа.

Информације у БТЛ-у треба да буду у складу са информацијама из Извјештаја о безбједности хемикалије, када је захтијеван, а сценарио изложености у том случају мора бити наведен у прилогу БТЛ-а.

БТЛ треба да омогући корисницима да предузму потребне мјере које се односе на заштиту људског здравља и безбједност на радном мјесту, те заштиту животне средине.

Приликом израде БТЛ-а треба узети у обзир да он треба да информише лица којима је намијењен о опасностима супстанце или смјеше, те да пружи информације о њиховом безбједном складиштењу, руковању и одлагању.