Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију је донијело четири нова правилника у области заштите животне средине и то: Правилник о еко-ознакама и о начину управљања еко-ознакама, Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих еколошких дозвола, Правилник о активностима и начину израде најбољих расположивих техника и Упутство o садржају студије утицаја на животну средину. Наведени  правилници су објављени у “Службеном гласнику Републике Српске“, бр. 108/13, од 10.12.2013. године.

Правилником о еко-ознакама и о начину управљања еко-ознакама прописују се систем еко-означавања и поступак додјеле еко-ознака, органи надлежни за управљање системом еко-ознака, од избора групе производа и њиховог еколошког критеријума до додјеле еко-ознаке и закључивања уговора који се односи на услове за употребу ознаке на начин који омогућава добровољно учешће правних и физичких лица чији производи и услуге задовољавају захтјеве овог система.

Правилником о садржини и начину вођења регистра издатих еколошких дозвола детаљније се прописују садржај и начин вођења Регистра издатих еколошких дозвола.

Правилником о активностима и начину израде најбољих расположивих техника прописују се најбоље расположиве технике за постизање стандарда квалитета животне средине, садржај техничких упутстава о најбољим расположивим техникама, доношење одлука и начин рада радних група за израду и ажурирање техничких упутстава о најбљим расположивим техникама и критеријуми за одређивање најбољих расположивих техника.

Упутством o садржају студије утицаја на животну средину прописује се садржај Сзтудије утицаја на животну средину за пројекте који могу имати значајан утицај на животну средину.