У складу са чланом 22. и 23. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12) и члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања града Бања Лука („Службени гласник града Бања Лука“, бр. 3/13), Градоначелик  града Бања Лука је донио Одлуку о одређивању привредних друштава и правних лица, носилаца послова и задатака у провођењу мјера заштите и спасавања на територији Града („Службени гласник града Бања Лука“, бр. 13/13). Овом одлуком одређују се привредна друштва и правна лица од интереса за заштиту и спасавање града Бања Лука, која својим производним, услужним, материјалним, људским и другим ресурсима, обављају дјелатности које су од значаја за заштиту и спасавање на територији града усљед појаве природних и других несрећа.

Организације и органи обавезни су да израде процјену угрожености од елементарне непогоде и друге несреће, план заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће и проводити мјере и задатке заштите и спасавања.

Сва правна лица наведена у одлуци дужна су Одсјеку цивилне заштите Административне службе града Бања Лука доставити Одлуку о доношењу плана и план заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће и ажуриран преглед властитих материјално-техничких средстава и опреме, која се по потреби може ставити у функцију заштите и спасавања становништва и материјалних добара на подручју Града.

Институт, као јавна установа чији је оснивач Влада Републике Српске, је кадровски и технички оспособљен да врши процјену угрожености од елементарне непогоде и друге несреће и израђује план заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће.

Носиоцима послова за провођење мјера и задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, на територији Града, одређују се слиједећа привредна друштва и правна лица у области:

Индустрија:

1. „Нова Дрвна Индустрија Врбас“ д.о.о. – Бања Лука

2. „Фагус Хаус“ д.о.о. – Бања Лука

3. „Дрвопродекс“ д.о.о. Карановац – Бања Лука

4. „Јелшинград ливар ливница челика“ а.д. – Бања Лука

5. „Беминд“ а.д. – Бања Лука

6. „Витаминка“ а.д. – Бања Лука

7. „Адриа ММ“ д.о.о. – Бања Лука

8. Творница обуће „Бема“ д.о.о. – Бања Лука

9. „Gloria line“ d.o.o. – Бања Лука

10. „Глас Српске“ а.д. – Бања Лука

Грађевинарство:

1. ГП „Крајина“ а.д. – Бања Лука

2. АД „Пут“ – Бања Лука

3. АД „Козарапутеви“ – Бања Лука

4. „Бинис“ д.о.о. – Бања Лука

5. „Грађење Ђурић“ д.о.о. -Бања Лука

6. „Батар-комерц“ д.о.о. -Бања Лука

7. „Милош Импех“ д.о.о. – Бања Лука

8. „Ротор“ д.о.о. – Бања Лука

Шумарство:

1. „Шумско газдинство“ – Бања Лука

Комуналне услуге:

1. „Чистоћа“ а.д. – Бања Лука

2. „Водовод“ а.д. – Бања Лука

3. „Топлана“ а.д. – Бања Лука

4. ОДК ЈП „Градско гробље“ – Бања Лука

5. „Еко-Еуро Тим“д.о.о. – Крупа на Врбасу – Бања Лука

Саобраћај (путни, жељезнички, ПТТ и телекомуникације):

а) путни:

1. АД„Аутопревоз“ – Бања Лука

2. „Бочац-Турс“ – Бања Лука

3. „Централ компани“ д.о.о. – Бања Лука

4. „Павловић-Турс“д.о.о. – Бања Лука

б) жељезнички:

1. „Жељезнице РС“ а.д. Добој СТД – Бања Лука

ц) Поштански и телекомуникација:

1. „Поште Српске“ РЈ за поштански саобраћај – Бања Лука

2. АД „Телекомуникације РС„ – Бања Лука

Енергетика:

1. „Електропренос БиХ“ – Бања Лука

2. ЗП„Електрокрајина“а.д. – Бања Лука

3. „Елнос бл“ д.о.о. – Бања Лука

Нафтна, хемијска и фармацеутска индустрија:

1.АД„Крајинапетрол“ – Бања Лука

2.„Нестро Петрол“ а.д. – Бања Лука

3.„Хемофарм“д.о.о. – Бања Лука

4.„Еуро-Хем“ д.о.о. – Бања Лука

5.ЗУ„Моја апотека“ – Бања Лука

Наведена привредна друштва и правна лица дужна су да проводе мјере и задатке из члана 23. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, односно да:

а) израђују процјену угрожености од елементарне непогоде и друге несреће,

б) израђују план заштите и спасавања од елементарне и друге несреће,

в) организују заштиту и спасавање од процијењених опасности,

г) припремају и учествују у извршавању задатака заштите и спасавања од елемантарне непогоде и друге несреће,

д) обезбјеђују услове и средства за спровођење заштите и спасавања запослених и примјењују мјере и задатке заштите и спасавања,

ђ) формирају, обучавају и опремају јединице и тимове заштите и спасавања и исте ангажују за извршење задатака заштите и спасавања самостално и на захтјев надлежног органа јединице локалне самоуправе и Републике,

е) успостављају и одржавају систем обавјештавања и узбуњивања запослених и становништва од опасности,

ж) суфинансирају превентивне активности органа јединице локалне самоуправе, пропорционално обиму и степену претње која произлази из њихове дјелатности,

з) информишу органе јединице локалне самоуправе о стању заштите и спасавања и омогућавају увид у планове и друга акта из области заштите и спасавања и

и) у складу са годишњим планом обуке и оспособљавања штаба за ванредне ситуације, јединица и тимова цивилне заштите и повјереника за заштиту и спасавање у јединицама локалне самоуправе, учествују у обуци и вјежбама.

У складу са чланом 23. Закона и на основу члана 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања града Бања Лука, наведена привредна друштва и правна лица дужна су проводити одговарајуће припреме, доносити процјену и планове заштите и спасавања од елементарних непогода и друге несреће; упознавати своје раднике са планираним активностима и мјерама заштите и спасавања; формирати, обучавати и опремати јединице и тимове заштите и спасавања, те обавјештавати Одсјек цивилне заштите Града о евентуалним промјенама-везано за организацију и дјелатност са којом се бави.

Руководилац привредног друштва и другог правног лица одговоран је за провођење мјера и задатака заштите и спасавања.

Поред привредних друштава и правних лица, одређују се организације које проводе образовне, друштвене, медицинске и друге активности које подразумијевају заштиту или бригу о већем броју људи:

а) Образовање, спорт,наука, култура и информисање:

1. ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“ – Бања Лука

2. Основне школе – Бања Лука

3. Средње школе – Бања Лука

4. Високошколске установе – Бања Лука

5. ЈУ „Студентски центар“ – Бања Лука

6. ЈУ“Средњошколски дом“ – Бања Лука

7. ЈКУ “Бански двор – културни центар“ – Бања Лука

8. ЈУ „Музеј РС“ – Бања Лука

9. ЈУ „Музеј савремене умјетности РС“ – Бања Лука

10. ЈУ „Дјечије позориште РС“ – Бања Лука

11. ЈУ „Народно позориште РС“ – Бања Лука

12. ЈУ „Народна и универзитетска библиотека РС“ – Бања Лука

13. „Архив РС“ – Бања Лука

14. „Радио телевизија РС“ – Бања Лука

15. „Алтернативна телевизија“ д.о.о. – Бања Лука

16. „Бел канал“ д.о.о. – Бања Лука

17. ЈУ Спортски центар „Борик“ – Бања Лука

18. „Градски олимпијски базен“ – Бања Лука

б) Здравство, социјална заштита и ветеринарство:

1. ЈЗУ „Дом здравља“ Бања Лука

2. „УКЦ Бања Лука“ – Бања Лука

3. „Институт за заштиту здравља РС“ Бања Лука

4. Приватне клинике и установе

5. ЈУ “Центар за социјални рад“ – Бања Лука

6. ЈУСЗ „Социјалногеријатријски центар“ – Бања Лука

7. Завод за рехабилитацију „Доктор Мирослав Зотовић“ – Бања Лука

8. „Градска организација црвеног крста“ – Бања Лука

9. „Ветеринарска станица“ – Бања Лука

10. ЈУ Ветеринарски институт РС „Др Васо Бутозан“ – Бања Лука

в) Трговина, угоститељство и туризам:

1. „Тржница“ а.д. – Бања Лука

2. Тржни центри

3. Хотели

г) Удружења грађана:

1. Ронилачки клуб „Бук“ – Бања Лука

2. „Планинарско алпинистичко орјентациони клуб Бања Лука- (ПАОК)“ –Бања Лука

3. Спелеолошко друштво „Понир“ – Бања Лука

4. „Академски радио клуб“ – Бања Лука

5. Аеро клуб „Свети Илија“ – Бања Лука

6. Ватрогасно друштво „Врбања“ – Бања Лука

7. Ватрогасно друштво „Бања Лука“ – Бања Лука

8. Кајак-кану клуб „Врбас“ – Бања Лука

9. Аеро клуб „Ултра-лаког летења“ – Бања Лука

10. „Горска служба спасавања“ – Бања Лука

д) Хидрометеорологија, сеизмологија и екологија:

1. „Републички хидрометеоролошки завод РС“- Бања Лука

2. „Институт заштите, екологије и информатике“ – Бања Лука