НУ Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт Бања Лука у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске, спроводи обавезну едукацију о опасним хемикалијама, а у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 25/09) и Правилником о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија („Службени гласник Републике Српске“, број 23/10). 

У вези са наведеним, овај Институт организује други семинар у 2011. години:

ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ И ПРОИЗВОДИ,

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА, НАДЗОР НАД УВОЗОМ, ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА БАЗЕ ПОДАТАКА, ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА, ЗАШТИТА

16. децембар (петак) 2011. године, са почетком у 10 часова

(9 часова-регистрација)

Влада Републике Српске, Трг Републике Српске 1, Бања Лука, Конференцијска сала

Циљ семинара је упознавање са новинама у законској регулативи и надзору над увозом опасних хемикалија и производа (биоциди и пестициди), вођењем евиденција, имплементацијом базе хемикалија, обавезама правних субјеката које су предмет инспекцијских органа, практичним искуствима израде сценарија изложености, превозом опасних материја, заштитом од штетног дјеловања на људско здравље и животну средину, те стицање знања о опасностима и заштити од опасних хемикалија за раднике запослене у правном и физичком лицу која се баве производњом и прометом опасних хемикалија, биоцида и средстава за заштиту биља која садрже опасне хемикалије.

Семинар је намијењен правним и физичким лицима (одговорним лицима и радницима) која се баве производњом, прометом и складиштењем опасних хемикалија и производа која их садрже (биоциди и пестициди), инспекцијским органима, здравственим радницима, првенствено медицини рада, радницима министарстава, институтута, завода, здравствено-санитарним инспекторима, еколошким и пољопривредним инспекторима, референтима за заштиту животне средине и заштиту на раду, одговорним лицима у правним лицима која се баве производњом, прометом, коришћењем и складиштењем опасних хемикалија, одговорним лицима у водоводима, базенима и другим заинтересованим.

Да би Институт одговорио овако озбиљном задатку у смислу организације семинара неопходно је да нам најкасније до 09. децембра 2011. године путем факса или електронске поште доставите имена учесника испред вашег предузећа/институције/установе на које се односи обавезна едукација (Члан 71. Закона о хемикалијама) и других заинтересованих, са свим подацима траженим у пријави (у прилогу).

По одслушаном семинару, издаје се потврда као доказ о присуству стручном усавршавању на семинару.

Котизација за учешће: 234 КМ (у цијену је урачунат ПДВ), а укључује:

присуствовање и учешће на семинару, 

кафе паузе и заједнички ручак, 

стручне материјале семинара,

потврду о одслушаном семинару.

Уплату можете извршити на жиро рачун Института 5620990000088958 НЛБ Развојна банка, са напоменом “уплата котизације за семинар“.

Попуст за предузећа која имају преко:

– пет полазника-5%,

– десет полазника-10% на цијену котизације.

Уплату је неопходно извршити најкасније пет дана прије одржавања семинара. По извршеној уплати ће бити испостављена фактура.

На основу информације из Министарства и здравља и социјалне заштите и њиховог увида у евиденцију присуства одговорних лица и радника у пословним субјектима који се баве производњом, складиштењем и продајом средстава за заштиту биља утврђено је да се одговорна лица и радници из наведених правних субјеката нису одазвала на раније организоване семинаре, што може да има посљедицу недовољно познавање законске регулативе, посебно из области класификације и обиљежавања средстава, као и израде Безбједносно-техничког листа, што је уочено у поступку регистрације ових производа.

Напомињемо да неодазивање на обавезну континуирану едукацију има за посљедицу примјену члана 104. и 105, став 1 тачка љ Закона о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 25/09) (казнене одредбе).

Министарство здравља и социјалне заштите је такође уочило да већи број правних субјеката који се баве производњом, прометом и складиштењем опасних хемикалија чија количина прелази 10 тона на годишњем нивоу, није покренуло израду Процјене безбједности хемикалије и регистровало опасне хемикалије, те упозорава да правни субјекти уколико не изврше законске обавезе неће имати слободан увоз хемикалија послије 31.12.2011. године.

Програм рада биће доступан на веб страници www.institutzei.net или достављен на захтјев факсом.

За све додатне информације можете нас контактирати на број телефона/факса: 051/218-322.

Увјерени смо да ћете препознати значај ове едукације и прихватити наш позив на сарадњу.