Област контроле вода

Системска анализа комуналних и  индустријских  отпадних вода (одређивање општих хемијских и физичко-хемијских елемената квалитета и специфичних супстанци загађења, одређивање ЕБС коефицијента,.

Активности на прибављању података о загађивачима вода у сврху израде Катастра загађивача