Образовање у заштити

Образовање радника за:

• заштиту и здравље на раду (ЗНР) и заштиту од пожара (ЗОП);

• руковање запаљивим течностима;
• руковаоце експлозивима, запаљивим течностима и гасовима у промету;
• руковањем централним гријањем притиска до 0,5 бар;
• превоз опасних материја у друмском саобраћају (АДР);
• рад са заштитним средствима.

Оспособљавање радника за:

• стручне послове из области ЗНР-а и ЗОП-а;
• обука радника који раде са електричним инсталацијама у Еx изведби;
• оспособљавање радника за рад на сигуран начин за све врсте послова;
• оспособљавање радника за грађевинска занимања; стручна оспособљавање за упис у радну књижицу (за руковаоце виљушкаром, моторним пилама, мосним и конзолним дизалицама, хидрауличким дизалицама, при обради дрвета итд.);
• оспособљавање за рад на висини;
• стручни испит за допунско знање радницима који раде на грађевинским и другим машинама;
• организација и одржавање семинара и савјетовања из области заштите на раду и заштите од пожара;
• вјештачење повреда на раду, смртни случајеви и слично;
• давање стручних мишљења и приједлога у циљу побољшања и афирмације заштите на раду и заштите од пожара у радним срединама.

Неке од других дјелатности у области образовања су:

• вођење послова из области заштите и здравља на раду од стране Института, тј. лица овлаштеног од стране Института, у смислу Закона о заштити на раду
• вођење послова из области заштите од пожара од стране Института, тј. лица овлаштеног  од стране Института, у смислу Закона о заштити од пожара
• организација и одржавање семинара и савјетовања из области заштите на раду и заштите од пожара