Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука је објавио Збирку прописа из области заштите животне средине у Републици Српској, која обухвата законе који регулишу област заштите животне средине, заштите ваздуха, управљања отпадом, вода, заштите природе, националних паркова, електромагнетно зрачење и културна добра и свих правилника и других законских прописа који регулише ову област, а на снази су у Републици Српској.

Збирка је намијењена корисницима који се баве заштитом животне средине, научним и стручним радницима у овој области, еколошким и водним инспекторима, здравствено-санитарним инспекторима, референтима за заштиту животне средине, корисницима извора нејонизујућег зрачења и свим заинтересованим и намјера издавача је била да се корисницима омогући да на једном мјесту имају сву законску регулативу из ове области.

Збирка је скуп закона, правилника, уредби и одлуке и састоји се од 17 закона, десет уредби, 41 правилника и једне одлуке.

Збирка садржи 612 страна, тврдог брошираног повеза и може се купити у Институту (051/218-322, ekoinstitut@inecco.net).