На основу Закона о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова министар унутрашњих послова је донио Правилник о мјерама заштите и одговарајућим нормативима у објектима за производњу експлозивних материја и магацинима за смјештај експлозивних материја (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 109/13).

explosivepic 

Овим правилником прописују се мјере заштите и одговарајући технички нормативи у објектима за производњу експлозивних материја, заједничке мјере заштите, безбједносне мјере при производњи експлозива и експлозивних материја на мјесту употребе, као и мјере заштите и одговарајући технички нормативи у магацинима за смјештај експлозивних материја, те надземно и подземно складиштење експлозивних материја.

Доношењем Правилника престаје примјена Правилника о заштити на раду при изради експлозива и барута и манипулисању експлозивима и барутима (“Службени лист СФРЈ“, број 55/69) у Републици Српској.