ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука је, у складу са позитивним законским прописима овлашћен за обављање сљедећих послова:

А) Вршење послова испитивања и сервисирања ватродојавних и стабилних система за дојаву и гашење пожара

 

Министарство унутрашњих послова у Влади Републике Српске, Инспекторат за заштиту од пожара и превентивнотехничку заштиту. Рјешење бр.03-215-52/1 од 10.04.1996. године.

 

Б) Давање стручне оцјене о примјени прописа и стандарда и других норматива заштите од пожара у техничкој документацији и израду елабората заштите од пожара као прилога пројектној документацији за грађење објеката.

 

Министарство унутрашњих послова у Влади Републике Српске. Рјешење бр.03-215-52/2 од 11.04.1996. године.

 

В) Вршење анализа и давање мишљења о радним мјестима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.

 

Министарство рада и борачко инвалидске заштите у Влади Републике Српске. Рјешење бр.16-12-755/06 од 24.02.2006. године.

 

Г) Обављање послова оспособљавања и провјере стручног знања лица који могу руковати експлозивним материјама и запаљивим течностима и гасовима

 

Министарство унутрашњих послова у Влади Републике Српске. Мишљење бр.10-К/Б-4-215-1625 од 20.09.2005. године.

 

Д) Обављање издавачке дјелатности.

 

Министарство просвјете и културе у Влади Републике Српске. Сагласност бр.6-03-666/06 од 02.03.2006. године.

 

Ђ) Процјена безбједности хемикалије и израда извјештаја о безбједности хемикалије

 

Министарство здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српске. Рјешење бр. 11/07-500-510/10 од 18.01.2009. године.

 

Е) Мјерење и процјена електромагнетних поља ради обављања стручних послова заштите од електромагнетних поља фреквентног опсега 5Hz-400 KHz и 30 MHz-3 GHz

 

Министарство здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српске. Рјешење бр. 11/04511411/09 од 22.02.2010. године.

 

Ж) Обављање стручног оспособљавања возача моторних возила којим се превозе опасне материје (АДР)

 

Министарство унутрашњих послова у Влади Републике Српске. Инспекторат за експлозивне материје и послове заштите од пожара. Рјешење бр. Д/П-4-215-78-1/11 од 19.04.2011. године.

 

З) Обављање дјелатности из области заштите животне средине

 

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију у Влади Републике Српске. Рјешење и лиценца бр.4-Е/03 од 20.06.2011. године.

 

И) Израда дијела техничке документације-архитектонска, машинска, електро и технолошка фаза за објекте за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе

 

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију у Влади Републике Српске. Рјешење и лиценца бр. 4631/2011од 29.07.2011. године.

 

Ј) Превентивни и периодични преглед и испитивање лифтова за вертикални превоз лица и терета на електрични и хидраулични погон, или други механизовани погон у стамбеним, пословним, јавним и другим објектима, фасадни лифтови, коси лифтови, ски лифтови, лифтови на градилиштима, висеће скеле, лифтови за дизање терета у којима није могућ приступ лица, лифтови за инвалиде.

 

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите у Влади Републике Српске. Лиценца бр. 16-04/3-170-6/2012 од 16.01.2012. године.

 

К) Заштита и здравље на раду, прегледа и испитивања средстава за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду

 

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите у Влади Републике Српске. Лиценца бр. 2/13 од 18.03.2013. године.

 

Л) Обављање послова испитивања услова радне средине, односно хемијских, биолошких и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења) и микроклиме

 

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите у Влади Републике Српске. Лиценца бр. 02/13 од 18.03.2013. године.

 

Љ) Овлашћење за обављање послова из области заштите на раду у простору угроженом експлозивном атмосфером

 

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите у Влади Републике Српске. Рјешење и лиценца бр.2/13 од 18.03.2013. године.

 

М) Записник о извршеној редовној инспекцијској контроли за бављење регистрованом дјелатношћу у рударству на подручју Републике Српске

 

Републичка управа за инспекцијске послове, број 24.070/311-282-2-1/13 од 25.03.2013. године.

 

Н) Увјерење којим се потврђује да се Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука налази на листи овлаштених носитеља израде Студија о утјецају на околиш и Планова активности

 

Федерално министарство околиша и туризма, број: 05-02-23-1587-7/13, од 23.04.2013. године

 

Њ) Записник о утврђивању услова за бављење регистрованом дјелатношћу у рударству на подручју Федерације БиХ

 

Федерална управа за инспекцијске послове, Сарајево, број: 16-18-2-03159/2013-1608-2-P, од 01.08.2013. године

 

О) Овлашћење за вршење обуке и провјере знања и издавање увјерења за савјетника за хемикалије

 

Министарство здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српске. Рјешење бр. 11/07-500-670-1/13 од 19.12.2013. године.

 

П) Овлашћење за обављање послова стручног оспособљавања возача моторних возила који превозе опасне материје класе 6.1 и 6.2.

 

Министарство здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српске. Рјешење бр. 11/07-500-826/13 од 30.12.2013. године.