Јавна расправа и презентација Нацрта студије o процјени утицаја на животну средину изградње хидроелектране Фоча на ријеци Дрини инсталисане снаге 44,15 MW, одржана је 23. августа 2012. године у Фочи.

Спровођење процјене утицаја на животну средину има своје упориште у Закону о заштити животне средине (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 28/07, 41/08, 29/10-процедура започета по тада важећем закону) који успоставља правни оквир за издавање еколошких дозвола укључујући одредбе о процедурама као што је процјена утицаја, засновано на концепту интегралне превенције и контроле загађивања. Законом се прописује да сви погони који се налазе на листи дефинисаној подзаконским актом могу бити изграђени само уколико имају еколошку дозволу издату у складу са одредбама тог закона.

На јавној расправи су учествовали представници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију у Влади Републике Српске, Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука, локалних власти и заинтересовани грађани.

Паралелно са презентацијом Нацрта студије o процјени утицаја на животну средину изградње хидроелектране Фоча на ријеци Дрини инсталисане снаге 44,15 MW, представљен је и Нацрт студије утицаја на животну средину ХЕ Бук Бијела, коју је израдила друга институција

Жеља и обавеза Института, као јавне установе у области заштите животне средине у Републици Српској је да представи свој рад јавности и изложи критици јавности, те овом приликом позивамо све заинтересоване да дају примједбе, сугестије и препоруке на нацрт студије у писаном облику у року од 30. дана од дана одржане јавне расправе, уз циљу побољшања квалитета студије.

Примједбе можете доставити у писаном облику на адресу Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Трг Републике Српске 1 и исте ће бити прослијеђене Институту по истеку рока од 30 дана.

Напомињемо да сви заинтересовани могу извршити увид у студију у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију и Општини Фоча.