О НАМА

Јавна научноистраживачка установа “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“, Бања Лука (бивши НУ “Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт“, Бања Лука) основан је 1976. године. Оснивач Института је Влада Републике Српске, у име Републике Српске. Рјешењем Министарства науке и технологије Институт је уписан у Регистар научноистраживачких институција као јавни научноистраживачки институт, чији је оснивач Република Српска.

У Одлуци Владе (Оснивачки акт) стоји: “Дјелатност Института је дјелатност од општег и посебног друштвеног интереса којом се обезбјеђује остваривање права и дужности правних и физичких лица и остваривање других законом прописаних интереса у области заштите животне средине, заштите на раду и заштите од пожара и представља научнистраживачку и специјалистичку институцију у области заштите животне средине, заштите на раду, заштите од пожара и сродних области и обавља основна, примијењена и развојна истраживања од стратешког значаја за Републику.“

ЈНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“, Бања Лука, је по унутрашњој организацији, техничко-технолошкој опремљености, научноистраживачком и стручном кадровском потенцијалу, структури пословних партнера и корисника услуга, научноистраживачка, консултанска, пројектна и образовна институција у области заштите и здравља на раду, заштите и унапређења квалитета радне и животне средине, заштите од пожара и експлозија и управљања хемикалијама.

У циљу што ефикасније заштите и унапређења животне и радне средине ЈНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“, Бања Лука посједује овлаштења за обављање дјелатности из области заштите животне средине, заштите и здравља на раду, прегледа и испитивања средстава рада и опреме, личне заштите и обуке радника из области заштите на раду, обављање послова испитивања услова радне средине, односно хемијских, биолошких и физичких штетности и микроклиме; вршење послова прегледа и сервисирања ватродојавних и стабилних система за дојаву пожара; израду елабората и планова заштите од пожара; израда дијела техничке документације-машинска, електро и технолошка фаза, стручно оспособљавање за рад са опасним хемикалијама и средствима за заштиту биља која садрже опасне хемикалије, мјерење и процјену електромагнетних поља ради обављања стручних послова заштите од електромагнетних поља фреквентног опсега 5Хз-400 КХз и 30 MХз-3 ГХз и превентивни и периодични преглед и испитивање лифтова за вертикални превоз лица и терета на електрични и хидраулични погон, или други механизовани погон у стамбеним, пословним, јавним и другим објектима, фасадни лифтови, коси лифтови, ски лифтови, лифтови на градилиштима, висеће скеле, лифтови за дизање терета у којима није могућ приступ лица, лифтови за инвалиде.

Именован је за израду процјене безбједности хемикалије и израда извјештаја о безбједности хемикалије и многе друге послове у области дјеловања.

Имамо високо постављене циљеве и критеријуме на тржишту знања и стручних услуга и настојимо да се издвојимо од конкурената кроз отворену и фер тржишну утакмицу пружајући квалитет који се одражава кроз високи учинак и иновативни дух. Наши пројекти, програми и консултанске услуге су у функцији поузданих програмских, структурних, техничких, технолошких и организационих трансформација привреде и услужних дјелатности.

Јавна научноистраживачка установа “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“, Бања Лука се бави мултидисциплинарним истраживањима. Посебна одлика рада Института је оријентација на интердисциплинарни приступ сагледавања мултидимензионалне садржине процеса у животној и радној средини, уз коришћење научне теоријско-методолошке основе. Институт је не само одржао, већ и унаприједио, научноистраживачки рад кроз израду научноистраживачких пројеката којима се стварају научне референце, стичу потребна искуства и обезбјеђују материјални предуслови за даљи развој Института.

Пројекти и сви програми су поливалентно и фазно конципирани и организовани: истраживање – научна и стручна верификација резултата – обука и иновирање знања – савјетовање – публиковање резултата. Истраживањем се бавимо да би пронашли најбоља рјешења за поуздано унапређивање праксе, а разноврсним облицима, програмима и методама консалтинга и образовања мотивишемо, усмјеравамо и оспоспобљавамо актере поуздане примјене истраживачких резултата, увјерени да инвестиција у знање даје најбоље резултате.