Пиктограми опасности

Рад са хемикалијама је опасан и изазива озбиљне повреде здравља радника и загађења животне средине. Опасности при раду са хемикалијама се могу значајно умањити, односно избјећи ако се познају опасности и примјењују одговарајуће мјере безбједности и предострожности и слиједе упозорења у току рада, јер само стриктним придржавањем упутства за рад, сам рад може бити безбједан. Одговорност за безбједност у раду је како колективна тако, још значајнија, индивидуална.

У том смислу се ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука опредијелио да у форми постера припреми упоредни приказ пиктограма опасности за два система класификације, паковања и обиљежавања хемикалија у Републици Српској.

У складу са Чланом 38. став 1. и 2. Правилника о класификацији, паковању и обиљежавању хемикалија и одређених производа (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/10) супстанце морају бити класификоване, обиљежене и упаковане према посебном пропису о класификацији, паковању, обиљежавању и рекламирању хемикалија и одређених производа.

У нашем законодавству уведена су два система класификације и обиљежавања, која су у складу са директивама и уредбама Европске уније и то:

 – Систем класификације, oбиљежавања и паковања опасних супстанци и препарата у складу са Директивом 67/548/ЕЕЗ и 99/45/ЕЗ (Classification, labeling and packaging of dangerous substances and preparations-DSD/DPD) и 

 – Глобални хармонизовани систем класификације и обиљежавања хемикалија у складу са Уредбом 1272/2008 (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals-GHS)

Наведени постер формата 50х70 cm се може купити у Институту (051/218-322, ekoinstitut@inecco.net).