У складу са чланом 22. и 23. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12) и члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања града Бања Лука („Службени гласник града Бања Лука“, бр. 3/13), Градоначелник  града Бања Лука је донио Одлуку о одређивању привредних друштава и правних лица, носилаца послова и задатака у провођењу мјера заштите и спасавања на територији Града („Службени гласник града Бања Лука“, бр. 13/13).

Правна лица која се овом одлуком одређена као привредна друштва/правна лица од интереса за заштиту и спасавање града Бања Лука, која својим производним, услужним, материјалним, људским и другим ресурсима обављају дјелатности које су од значаја за заштиту и спасавање на територији града усљед појаве природних и других несрећа, дужна су да израде процјену угрожености од елементарне непогоде и друге несреће, план заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће и проводе мјере и задатке заштите и спасавања.

Сва правна лица наведена у Одлуци, дужна су Одсјеку цивилне заштите Административне службе града Бања Лука доставити Одлуку о доношењу план заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће и ажуриран преглед властитих материјално-техничких средстава и опреме, која се по потреби може ставити у функцију заштите и спасавања становништва и материјалних добара на подручју Града.

Руководилац привредног друштва и другог правног лица одговоран је за провођење мјера и задатака заштите и спасавања, као и за провођење наведене Одлуке.

Институт, као јавна установа чији је оснивач Влада Републике Српске, је кадровски и технички оспособљен да врши процјену угрожености и израђује план заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће.

 

За све додатне информације можете нам се обратити на бројеве телефона 051/218-299 и 051/218-318 или факса 051/218-322.