ШТА ЈЕ ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ? Процјена утицаја на животну средину (у даљем тексту ПУЖС) је поступак оцјењивања прихватљивости захвата, с обзиром на животну средину, као и одређивање потребних мјера заштите животне средине, како би се негативни утицаји свели на најмању могућу мјеру, те постигао висок ниво заштите животне средине.

КОЈИ ЗАКОН РЕГУЛИШЕ ПУЖС? Законом о заштити животне средине (“Службени гласник Републике Српске“, број 71/12), чл. 60-79 прописана је процедура процјене утицаја на животну средину. Додатна појашњења се налазе у Правилнику о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Српске“, број 124/12).

КОЈЕ ВРСТЕ ПОГОНА И ПОСТРОЈЕЊА ПОДЛИЈЕЖУ ПРОЦЕДУРИ ПУЖС? Чл. 2., 3. 4. и 5. Правилника о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину, одређују пројекте који подлијежу процедури ПУЖС.

КАКО СЕ СПРОВОДИ ПРОЦЕДУРА ПУЖС? Процедура ПУЖС се проводи у двије фазе: – Претходна процјена утицаја на животну средину – Процјена утицаја на животну средину Претходна процена утицаја на животну средину се покреће подношењем Захтјева за претходну ПУЖС, који носилац пројекта подноси министарству надлежном за заштиту животне средине.

КО ПРИПРЕМА ЗАХТЈЕВ ЗА ПРЕТХОДНУ ПУЖС? Захтјев за претходну ПУЖС може припремити сам подносилац захтјева или институција овлашћена за обављање дјелатности из области заштите животне средине, као што је Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука.

КАКО СЕ ПРИПРЕМА ЗАХТЈЕВ ЗА ПРЕТХОДНУ ПУЖС? Чланом 64. Закона о заштити животне средине прописано је шта се прилаже уз Захтјев за претходну ПУЖС, а то је: 1. опис пројекта, укључујући податке о његовој локацији, намјени и величини, 2. опис могућих утицаја пројекта на животну средину у току његове изградње или извођења и у току његовог рада или експлоатације, 3. опис предвиђених мјера за спречавање, смањивање или уклањање штетних утицаја пројекта на животну средину, 4. кратак преглед алтернатива које је носилац пројекта разматрао и навођење разлога за изабрано рјешење, с обзиром на утицаје на животну средину, 5. извод из планског акта, 6. информације о могућим тешкоћама на које је наишао носилац пројекта при прикупљању података 7. нетехнички резиме информација из става 2. овог члана. Надлежни орган управе, који води поступак за издавање Локацијских услова, а ради се о пројектима који се налазе у Правилнику о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину, обавијестиће по потреби, у писаној форми, подносиоца захтјева за издавање Локацијских услова да Министарству надлежном за заштиту животне средине поднесе захтјев за доношење рјешења о утврђивању обавезе провођења процјене утицаја и обиму процјене утицаја.

КАКО СЕ ПОДНОСИ ЗАХТЈЕВ ЗА ПРЕТХОДНУ ПУЖС? Захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину се предаје на протокол Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, Трг Републике Српске 1, Бања Лука, или поштом на наведену адресу. Потребно је предати двије увезане копије захтјева, као и четири копије захтјева на CD. Уз захтјев приложити уплатницу на износ од 50 КМ попуњену на сљедећи начин: Прималац: Јавни приходи РС; Жиро рачун: 562 099 0000055687; Шифра прихода: 722111; Сврха уплате: Рјешење о обавези провођења ПУЖС; Шифра општине: 002 Бања Лука; Позив на број: 9999999999

ШТА НАКОН ПРЕДАЈЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ПРЕТХОДНУ ПРОЦЈЕНУ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ? Када се утврди да је захтјев припремљен у складу са чланом 64. Закона о заштити животне средине, исти се узима у разматрање и покреће се процедура претходне ПУЖС. У складу са чланом 65. Закона о заштити животне средине, Министарство је обавезно да достави копију захтјева и обезбиједи увид у приложену документацију субјектима одређеним у истом члану, ради прибављања мишљења. Рок за достављање мишљења у писаној форми је 30 дана од дана пријема документације. О захтјеву за претходну процјену утицаја, Министарство одлучује Рјешењем којим се утврђује обавеза подносиоца захтјева да спроведе процјену утицаја пројекта на животну средину и прибављање студије о процјени утицаја на животну средину и одреди оквирни обим и садржај студије, или утврђује да спровођење процјене утицаја и прибављање студије није потребно. Ово Рјешење се доноси у року од 60 дана од пријема захтјева.

ШТА СУ НАРЕДНИ КОРАЦИ? Након што се изда Рјешење о обавези спровођења процјене утицаја и обима процјене утицаја на животну средину, у року шест мјесеци од добијања овог Рјешења, носилац пројекта је обавезан да поднесе захтјев овлашћеној организацији за израду студије утицаја за активности одређене Локацијским условима и рјешењем о утврђивању обавезеспровођења процјене утицаја и прибављања студије утицаја.

Рок за припрему и цијена израде Студије су резултат интерног договора између одговорног лица и овлашћене институције. Садржај Студије је прописан у Упуству о садржају студије утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Српске“, број 108/13).

Носилац пројекта доставља студију утицаја на животну средину у два примјерка у чврстој форми и четири примјерка у електронској форми Министарству надлежном за заштиту животне средине, уз захтјев за доношење рјешења о одобравању студије утицаја, у року 30 дана од дана пријема студије од овлашћене институције. Носилац пројекта ће уз Захтјев приложити уплатницу на износ од 1000 КМ коју треба попунити на сљедећи начин: Прималац: Јавни приходи РС; Жиро рачун: 562 099 0000055687; Шифра прихода: 722111; Сврха уплате: Рјешење о одобрењу студије утицаја; Шифра општине: 002 Бања Лука; Позив на број: 9999999999.

Министарство у сарадњи са носиоцем пројекта укључује јавност у поступак. У року 15 дана од дана поднопшења захтјева за одобравање студије, носилац пројекта је обавезан да обавјести јавност и заинтересовану јавност о поднесеном захтјеву у једном од дневних листова у Републици Српској.

Обавјештење садржи: – Основне информације о захтјеву, – Резиме садржаја и закључке студије утицаја, – Вријеме и мјесто на којем се обезбјеђује бесплатан увид јавности у захтјев и студију утицаја, – Предвиђено вријеме и мјесто одржавања јавне расправе о студији утицаја, – Адреса на коју се могу доставити мишљења из претходне алинеје, – Чињенице да се ради о пројекту са могућим утицајем на животну средину другог ентитета или Брчко Дистрикта.

Носилац пројекта је дужан обезбиједити заинтересованој јавности бесплатан увид у захтјев за одобравање студије утицаја и студију утицаја у општини у којој се налази локација датог пројекта од дана објављивања обавјештења до истека прописаног рока од 30 дана, за давање мишљења.

Носилац пројекта је обавезан организовати јавну расправу најкасније у року 60 дана од дана подношења захтјева за одобравање студије утицаја Министарству надлежном за заштиту животне средине. Позив на јавну расправу мора бити објављен најмање 15 дана прије одржавања јавне расправе.

Носилац пројекта организује јавну расправу о студији утицаја у општини у којој се налази локација датог пројекта. У јавној расправи обавезно учествује представник Министарсва надлежног за заштиту животне средине који и води јавну расправу. Носилац пројекта припрема и доставља Министарству надлежном за заштиту животне средине записник са јавне расправе у року 8 дана након њеног одржавања.

Заинтересована јавност може у року 30 дана од дана одржавања јавне расправе поднијети носиоцу пројекта примједбе у вези са захтјевом и студијом утицаја, у писаној форми. Носилац пројекта је обавезан да у року слиједећих 15 дана достави Министарству надлежном за заштиту животне средине примљене примједбе у вези са захтјевом и студијом утицаја и свој прелиминарни стручни став о примљеним примједбама.

Министарство надлежно за заштиту животне средине у року које само одреди, али не дужем од 15 дана, прослијеђује носиоцу пројекта своју оцјену о примљеним примједбама заинтересоване јавности, о прелиминарном стручном ставу носиоца пројекта и свој став о примљеним примједбама заинтересованих органа, те налаже носиоцу пројекта да изврши измјене и допуне студије утицаја. Министарство надлежно за заштиту животне средине одређује носиоцу пројекта рок, који не може бити дужи од 30 дана, да поднесе допуњену студију, укључујући и посебни дио студије утицаја који се односи на могући утицај пројекта на животну средину другог ентитета или Брчко Дистрикта.

Министарство повјерава ревизију допуњене студије утицаја овлашћеном правном лицу које испуњава услове за обављање дјелатности из области заштите животне средине (ревидент). Ревизијом студије утицаја провјерава се стручни квалитет студије утицаја.

Ревидент подноси Министарству извјештај о ревизији, који садржи стручну оцјену студије утицаја, евентуалне примједбе на квалитет и потпуност студије и упуте за уклањање тих недостатака. Извјештај о ревизији Министарство доставља носиоцу пројекта. Носилац пројекта је обавезан да достави Министарству студију утицаја у коначном облику у складу са примједбама и упутама из извјештаја о ревизији, у року који Министарство одреди, али не дужем од 15 дана. Рјешење о одобравању студије Министарство издаје у року 60 дана од пријема студије утицаја у коначном облику.

Рјешењем о одобравању студије утврђује се посебно:

1. да је студија утицаја израђена у складу са овим законом,

2. да је носилац пројекта обавезан да предузме мјере за заштиту животне средине које су утврђене у студији утицаја,

3. да се студија утицаја сматра саставним дијелом рјешења о одобравању студије.

У образложењу рјешења о одобравању студије наводи се да су узете у обзир примједбе заинтересованих страна и заинтересоване јавности, као и примједбе другог ентитета, Брчко Дистрикта или друге државе. Рјешење о одбијању студије ће се издати уколико се:

– утврди да би пројекат могао изазвати значајан негативан утицај на животну средину, односно да би пројекат могао у знатној мјери угрозити животну средину,

– утврди да пројекат није у складу са планом заштите животне средине на међуентитетском и ентитетском нивоу, или се

– установи да пројекат није у складу са међународним обавезама Босне иХерцеговине по питању заштите животне средине.

Рјешење о одобравању студије престаје да важи ако носилац пројекта не прибави одобрење за грађење, односно другу одлуку у року од двије године од дана пријема рјешења.

Важење рјешења о одобравању студије може се посебним рјешењем по захтјеву носиоца пројекта продужити још за годину дана, и то из разлога неажурности органа за доношење одлуке.

Трошкове обавјештавања и омогућавања учешћа јавности у поступцима процјене утицаја и издавања рјешења о одобравању студије и трошкове ревизије студије утицаја сноси носилац пројекта.

Након примљеног Рјешења о одобравању Студије утицаја на животну средину, Инвеститор предаје Захтјев за еколошку дозволу у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине.