Процјена безбједности

Процјена безбједности хемикалије је утврђивање нежељених ефеката које могу изазвати опасне хемикалије на здравље људи и животну средину. Хемикалија означава хемијску супстанцу и хемијски препарат који садржи опасну супстанцу.

Произвођачи и увозници опасних хемикалија у Републици Српској дужни су да процијене и документују ризике који произилазе из опасне хемикалије коју они производе, односно увозе, начин на који се контролишу ти ризици за вријеме производње и употребе, као и начин контроле ризика у ланцу снабдијевања од стране осталих субјеката.

Процјена безбједности хемикалија произвођача обухвата производњу хемикалије и све идентификоване употребе хемикалије.

Процјена безбједности хемикалије увозника обухвата све идентификоване употребе хемикалије.

Код израде документа о безбједности хемикалије узимају се у обзир све фазе животног циклуса опасне хемикалије које произилазе из производње или употребе хемикалије, укључујући све значајне нечистоће и додатке које прате хемикалију.

Процјена безбједности хемикалије обухвата идентификацију опасности и, кад је то погодно, процјену односа дозе (концентрације) и одговора (ефекта), процјену изложености и карактеризацију ризика.

Процјена безбједности хемикалије темељи се на информацијама о хемикалији које се налазе у техничкој документацији, те другим расположивим и релевантним информацијама.

Процјена безбједности хемикалије коју ради Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука за произвођача или увозника за одређену хемикалију подразумијева сљедеће кораке:

—Процјена опасности по здравље људи,

—Оцјена физичко-хемијских својстава која представља опасност за здравље људи,

—Процјена опасности по животну средину и

—Процјена својстава ПБТ и вПвБ.

Процјену безбједности хемикалија и извјештај о безбједности хемикалије са приједлогом мјера за смањење и контролу ризика од хемикалија неопходно је да ураде:

—Правна лица која се баве производњом, увозом и дистрибуцијом опасних хемикалија од најмање 10 тона по хемикалији на годишњем нивоу у Републици Српској.

—Процјена безбједности хемикалија се ради како за производе, тако и сировине које се користе у производњи.

Процјену безбједности хемикалија и извјештај о безбједности хемикалије са приједлогом мјера за смањење и контролу ризика од хемикалија неопходно је доставити Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске као саставни дио досијеа о хемикалији приликом упућивања захтјева за упис хемикалије у Инвентар хемикалија.

Процјену безбједности хемикалија и извјештај о безбједности хемикалије са приједлогом мјера за смањење и контролу ризика од хемикалија је главни документ за израду Безбједносно-техничког листа (БТЛ).

Процјену безбједности хемикалија и извјештај о безбједности хемикалије са приједлогом мјера за смањење и контролу ризика од хемикалија и Безбједносно-технички лист (БТЛ) израђује ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука.