Рударство

У складу са рјешењем и лиценцом бр. Уп/I-06-310-75/06 од 14.03.2006. године, издатом од стране Министарства привреде, енергетике и развоја у Влади Републике Српске Институт у области рударстзва обавља сљедеће послове:

  • Периодични прегледи и испитивања средстава за рад, уређаја, опреме и средстава личне заштите, физичких, хемијских и биолошких штетности микроклиме у рударским објектима и просторијама; 
  • Обука, оспособљавање и провјера знања радника за самосталан и безбједан рад, руковање постројењима и уређајима из области рударства и издавање одговарајућих исправа о оспособљености; 
  • Обука радника, испитивање и провјера знања о оспособљености за рад и одржавање на противексплозијско заштићеним електричним уређајима и инсталацијама и издавање одговарајућих исправа о оспособљености.

6

znr1