Министарство здравља и социјалне заштите је донијело Правилник о измјенама Правилника о садржају досијеа и начину вођења евиденције о хемикалији (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 45/14).

Правилником је дефинисани појмови досије о хемикалијама и сажетак досијеа о хемикалијама, као и шта садржи досије о хемикалијама, као и који ус физичко-хемијски, токсиколошки и екотоксиколошки подаци за сусптанце неопходни за упис у досије о хемикалијама.