У складу са Законом о управљању отпадом, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију је донио Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник Републике Српске“, бр. 61/15).

Правилником су прописани услови и начин сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије.

Управљање отпадом се организује на начин који не представља опасност по здравље људи и животну средину. Према одредбама Закона о управљању отпадом отпад се може поново користити за поновну употребу производа за исту или другу намјену, за рециклажу, односно третман отпада, ради добијања сировине за производњу истог или другог производа, као секундарна сировина, за енергетско искоришћење, односно коришћење вриједности отпада његовом биоразградњом или спаљивањем отпада уз искоришћење енергије.

У циљу ефикаснијег организовања дјелатности сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина на територији Републике Српске, овим правилником се утврђују услови и начин реализације ових активности, без штетног утицаја на животну средину. Интегрални систем управљања отпадом уређен је Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, брoj 111/13) којим је проблематика организације управљања отпадом унутар територије Републике Српске само начелно нормирана, те је остављено да се ова област детаљније уреди подзаконским прописима

Члан 1. садржи основне одредбе којима се прописује предмет регулисања овог правилника.

Чланом 2. се дефинишу основни изрази употребљени у овом правилнику.

Члан 3. прописује да се поступци третмана отпада који се користи као секундарна сировина ради поновног искоришћења имају предност у односу на коришћење отпада у енергетске сврхе.

Члан 4. прописује да се дјелатности сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије врши на начин да се обезбједи заштита животне средине.

Чланом 5. се прописује да произвођач односно власник отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије класификује наведени отпад настао његовом дјелатношћу и да га чува до предаје лицу које је врши складиштење и или третман отпада.

Чл. 6 и 7. се прописује начин на који се организују дјелатности сакупљања, транспорта и паковања отпада.

Члан 8. прописује да у складишту отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије, не врши се третман тог отпада. Истовремено је прописано да складиште отпада може бити отвореног или затвореног типа, ограђено и под сталним надзором. Надаље се прописују услови који требају бити испуњени како би дати простор могао да се користи као складиште наведеног отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије.

Чланом 9. се прописује да се третман отпада врши у постројењу у складу са дозволом издатом од стране надлежног органа и да предметно постројење врши третман у складу са условима и мјерама за спречавање, смањење и отклањање негативних утицаја на животну средину. Посебно су значајне одредбе овог члана које прописују да третман отпада који се користи као секундарна сировина обухвата рециклажу отпада, без коришћења у енергетске сврхе.

Члан 10. се прописује да овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеног гласнику Републике Српске“.